Penktadienis, 23.02.2024, 01:15
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gruodis » 19 » FIZINĖS IR DVASINĖS LIGŲ PRIEŽASTYS
19:31
FIZINĖS IR DVASINĖS LIGŲ PRIEŽASTYS

Mes gyvename pasaulyje, kuria­me žmonės gerokai dažniau žino apie automobilio sandarą ar kom­piuterio darbą, negu apie tai, kas slypi mūsų pačių kūne. Žinome, kad kiekvienas mūsų kūno orga­nas specializuotas ir atlieka savo darbą, sunegalavę bėgame į vais­tinę arba savo kūną „atiduodame” gydytojui „suremontuoti”, o šis išrašęs receptą siunčia į vaistinę.

Liga nepasitraukia, dažniausiai dingsta tik jos simptomai. Po kurio laiko tas pats susirgimas vėl vargi­na. Ir vėl gydytojai. Ir taip pasaka be galo. Tai vakarietiško gyveni­mo esmė. Seniausia mokslo šaka, anatomija, ištyrinėjusi žmogaus kūno formą ir sandarą, amžiaus ir lyties ypatumus, išaiškinusi formos ir funkcijos ryšį, organizmo vysty­mąsi per ontogenezę, yra pagrįsta tais pačiais mokslo modeliais, fizi­ku naudojamais materialiajai Visa­tai apibendrinti.

Tai Vakarų moks­linio metodo esmė – rasti atitikimą tarp matematinio apskaičiavimo ir eksperimento įrodymų. Pradėti gaminti vaistai konkrečiam kūno organui gydyti. Toks požiūris yra labai patogus ir toks išlieka tiems, kurie pasaulį mato kietą ir nesikei­čiantį, valdomą labai aiškių, griež­tai apibrėžtų taisyklių. Visos Vaka­rų medicinos priemonės, kurias jai atveria chemijos, chirurgijos, spin­dulių panaudojimas, yra pažanga.

Tai nuostabu, bet kodėl užuot išgi­ję, žmonės serga vis labiau? Ne vi­sos ligos priklauso nuo oro ar van­dens užterštumo, nuo netinkamos mitybos ar netinkamo gyvenimo būdo. Tai tik materialios proble­mos aspektas; tikrosios ligos prie­žastys kitur. Jos slypi mąstymo, emociniame bei veikimo būde, tačiau apie šiuos aspektus vaka­rietiškoje medicinoje nekalbama. Ligoniai nežino, kad jie yra patys sau gydytojai.

Štai vienas akivaiz­dus pavyzdys: JAV gyvenančiam 45 metų Michailui VVoodui gydy­tojų verdiktas buvo negailestingas – „Plaučių vėžys. Gyventi liko ge­riausiu atveju pusė metų.” Tačiau vyriškis nepuolė neviltį. Kad jau liko tiek nedaug, nutarė tą laiką praleisti prasmingai. Pardavė visą savo turtą ir įgyvendino seną savo svajonę – nusipirko jachtą ir išplau­kė pasižvalgyti po pasaulį. Praėjo pusantrų metų. Į gimtąjį miestą Michailas grįžo sveikas, linksmas, gražiai įdegęs.

Gydytojai nustebo peršvietę jo plaučius – požymių, kad vyras sirgo vėžiu, nebuvo. Stebuklingai pasveikusi Michailą apspito žiniasklaida. Jiems no­rėjosi sužinoti, kaip Michailui pa­vyko išsigydyti. Atsakymas buvo paprastas: „Nedariau nieko spe­cialiai, tik plaukiojau vandeniu, kvėpavau grynu oru ir džiaugiausi kiekviena diena. Mintyse sau vis kartojau, jog gyvenimas gražus ir aš esu laimingas, kad liga padėjo atsikratyti viso, kas jame nereika­linga, ir atskleidė tikrąjį būties gro­žį.” Tik vargu ar daug kas patikėjo, kad taip paprasta nugalėti mirtį.

Rytų filosofija teigia, kad egzis­tuoja jausmų astralinė plotmė. Tai mūsų kūno, kiekvienos mūsų ląs­telės dalis, jos subtiliosios jausmi­nės vibracijos, kurios gali paveikti ir mūsų fizinį kūną.

Kinų medicina teigia, kad kiekvienas organas, bei to organo energetinis kanalas reguliuoja ir atsako už tam tikrus jausmus. Normali inkstų ir šlapimo kanalų veikla leidžia nepalūžti sun­kiomis gyvenimo minutėmis, tarsi save apginti teikia mums valios ir atsakomybės jausmą, pareigingu­mą. Jei šiuos kanalus pažeisime, jei serga atitinkami šios sistemos organai, tarsi suserga ir jausmai. Pažeistas inkstų kanalas sukels baimės jausmą, perdėtą nuoskau­dą, žmogus greičiau sutriks, palūš sudėtingose gyvenimo situacijose. Toks žmogus bus drebantis iš šal­čio, jo kraujotaka sutrikusi, imuni­tetas nusilpęs, jam slinks plaukai, greičiau vystysis senatvinis kurtu­mas, retės kaulai.

Kepenų ir tulžies kanalų veikla leidžia žmogui kūry­bingai prisitaikyti prie kintančių gyvenimo situacijų, greitai surasti išeitį, kai atsitinka kas nors nenu­matyta. Energijos disbalansas šia­me kanale, kai pažeista kepenų ir tulžies pūslės veikla, padaro žmo­gų daug greičiau išmušamą iš pu­siausvyros. Jam nepatiks, kai kas nors vyks ne pagal planą. Toks žmogus taps niurzgliu, greitai su­sierzinančiu, kuriam bus sunku apsispręsti. Tokį žmogų kamuos migreniniai galvos skausmai, šo­kinėjantis kraujospūdis, galvos svaigimas, nagų lūžinėjimas, akių problemos, nes kepenų kanalo veikla jausmine sfera pasireiškia naguose ir akyse.

Jei sutrinka širdies ir plonojo žarnyno veikla, žmogus tampa labai liūdnas ir su­sikrimtęs arba labai plepus, nes širdies išraiška – žodis. Normali širdies kanalo veikla teikia žmogui gyvenimo džiaugsmą ir atvirkš­čiai, – džiaugsmo stoka susarg­dina širdį ir kraujagyslių sistemą. Žmogus įgyja begalę ligų, kurios taip paplitę šiuolaikinėje visuome­nėje.

Jei turime nesveiką skrandį ir kasą, mus kamuoja įkyrios mintys ir prasta atmintis ir atvirkščiai, -pernelyg įtemptas protinis darbas, pedantiškumas sukuria disharmo­niją atitinkamų kanalų jausminėje sferoje ir susargdina šiuos orga­nus. Normaliai funkcionuojantys kasos ir skrandžio kanalai padeda gerai įsisavinti informaciją, žmogus greitai ir be vargo ..suvirškina” bet kurią jam pateiktą naują medžia­gą. Jei kasos ir skrandžio kanalai pažeisti, žmogų kamuos ne tik prastas virškinimas, šlakų ir gleivių kaupimasis atskiruose kūno orga­nuose, bet netruks atsirasti gery­biniams ir piktybiniams augliams.

Plaučių ir storojo žarnyno kanalų jausminė sritis leidžia vėl mums iš­gyventi praeitį. Jei plaučiai pažeis­ti, žmogų kamuoja melancholija; neharmoninga storojo žarnyno kanalo veikla sukelia perdėtą ap­gailestavimo jausmą. Ir atvirkščiai, – jei mes „nepaleidžiame” savo kančių, turėsime problemų dėl storosios žarnos. Taigi fizinio kūno negalavimai susiję su jausmine sfera. Jausmai gali susargdinti or­ganus, arba pažeisti organai gali išbalansuoti mūsų jausminę sferą. Stebėdami žmogaus elgesį, jo re­akciją ir jausmus, galime nuspėti, kokie jo organai yra pažeisti.

Jei žmogus serga gilia depresija ar yra psichinis ligonis, tai nėra vien organų generuojamos jausminės sferos pažeidimai. Rytų filosofijo­je tai vadinama astralinės plotmės pažeidimais. Per energetinius ka­nalus žmogus yra sujungtas su Vi­sata. Per šiuos kanalus mes gau­name subtiliąją šviesą į kiekvieną mūsų ląstelę, kuri reikalinga vi­siems gyvybiniams procesams. Jei žmogus nevykdo savo misijos, savo veikla neskatina žmonijos, nesuteikia jai džiaugsmo, žmogus po truputį tarsi sumažina jam švie­sos davimą. Atsėlina beprasmybė ir depresija. Gyvenimas tampa ne­mielas, ir sunku pasidaro žmogui išeiti iš šios būsenos. Jei žmogus labai sureikšmina savo Ego, ir ne­būtinai daug reikalaudamas, bet sureikšmindamas kitų žmonių el­gesį savo atžvilgiu, dažniausiai pernelyg išsižeisdamas, galvoda­mas, ką kiti pamanys ar pasakys apie jo poelgius, tai labai pakenkia perikardo kanalui ir kartu psichikai.

Jei žmogus įsitikinęs savo poelgio teisumu, jis turi taip ir elgtis, o dėl aplinkinių nuomonės nesijaudinti, nes visada svarbu tiesa. Perikar­do kanalo išbalansavimą sukelia abejingumas kitų bėdoms, soli­darumo jausmo, dėkingumo, kaip užmokesčio mūsų tariamiems ge­riems darbams, stoka. Atspirties taško ir ramybės, tiesos ramsčio reikia ieškoti viduje, o ne ieško­ti kitų pritarimo, – tada perikardo kanalas bus švarus, žmogus bus nuoširdus ir nebijos pasirodyti nei kvailas, nei juokingas. Šį kanalą išderina nuoširdumo stoka, o juk perikardo kanalas yra sunkiausių psichikos ligų faktorius. Jausmų harmonijai svarbu ugdyti vidinę ramybę ir intuiciją, tada harmo­nizuojama mentalinė žmogaus sfera.

Ligos – mūsų minčių rezulta­tas

Kiekvienas žmogus yra Visatos dalelė ir atlieka šiame pasauly­je nustatytas funkcijas. Mums, žmonėms, duota sąmonė, kurią mes praturtiname pačiu savo gyvenimo procesu. Žmogus savo gyvenimu neša indelį Į vi­sos Visatos evoliucijos ir raidos procesą. Organizme kiekviena ląstelė atlieka savo funkciją ir iš organizmo gauna visa tai, ko jai reikia.

Kaip ir kiekviename gyva­me organizme, Visatoje vyksta du procesai: asimiliacija ir disimiliaci­ja, arba kūrimas ir griovimas. Šių dviejų galių dinaminė pusiausvyra lemia žmogaus sveikatą. Vos tik pažeidžiama pusiausvyra, tuoj pat atsiranda ligos pavidalo signalas, parodantis, kurioje vietoje ir dėl ko įvyko pažeidimas.

Mintis yra universali energijos forma, o ta energija gali griauti arba kurti. Kie­kvieną mus veikia meilė, gerumas, rūpestis, pagyrimas ir dėmesys. Toks žmogus jaučiasi laimingas ir sveikas. O jei žmogus nuolat turės destruktyvių minčių, tai jo sveikata sušlubuos.

Žmonės menkai verti­na minčių reikšmę, o paskui ste­bisi, iš kur atsiranda problemos. Mes patys kuriame savo pasaulį ir turime prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Dėl savo proble­mų linkę kaltinti kitus. Kaip mintis atlieka griaunantį poveikį? Jei vie­na ląstelė pradeda naikinti save ir kitas ląsteles arba visą organizmą, tai ji greitai susirgs arba virs net vėžine. Jei apie save galvosime blogai ir jausime kaltės jausmą, barsime save ar kitus, paleisime naikinimo programą. Jei kitam žmogui siusime neigiamas mintis arba neapykantą, tai naikinsime ir save.

Pavyzdžiui, jei mokinys ne­mėgsta kokio nors mokytojo, sako – „aš jo nevirškinu”, tai prastą virš­kinimo sistemą turės ir mokytojas,ir mokinys. Kitas žmogus taip pat yra Visatos dalelė. Nukreipdami negatyvias mintis į kitą žmogų kartu neigiame ir savo egzista­vimą. Mūsų mintys yra beribės ir joms atvira visa Visata. Nėra apri­bojimų ten, kur karaliauja Dvasia.

Rytų filosofija teigia, kad mažiau­sių pastangų dėka pildosi tos min­tys, kurias atsiunčia Visata. Ką pasiunčiame, tą ir gauname. Mąstyti reiškia kurti gyvenimą, kurti savo sveikatą, nes kiekviena mintis turi grįžtamąjį pobūdį. Linkėdami vie­ni kitiems gero, linkėdami vieni kitiems sveikatos linkime ir sau to paties.

Kiekviena mintis išreiškia idėją, kuri nuolat pamaitinama to­mis pačiomis mintimis dvasiniame pasaulyje kuria minties formą, kuri energetiškai sustiprėjusi įsikūnija mūsų veiksmuose ir žodžiuose. Blogos mintys būna kupinos tam­sios energijos, kuri yra sunkesnė už šviesiąją. Jos nekyla aukštyn, o pasilieka arčiau mūsų ir veikia mus, sukeldamos mūsų kūno dis­harmoniją, dėl kurios atsiranda liga.

Žmogaus organizmas – tai kūnas, sąmonė ir pasąmonė. Visa tai viena visuma. Mūsų likimas - tai mūsų mintys, kurios giliai už­fiksuotos mūsų pasąmonėje, ir jas nesunku iškelti į paviršių ir materi­alizuoti. Pavyzdžiui, seni žmonės, kurie niekuo nesidomi tik savo bu­vusiomis ir esamomis ligomis, bet kuriuo momentu gali išprovokuoti vieną ar kitą ligos simptomą. Jei žmogui prieš kurį laiką skaudė­jo koją, jis bet kuriuo momentu minties pagalba gali „prisikvies­ti” skausmą. Taigi mūsų pasau­lis yra mūsų nuosavų minčių atspindys: viską, ką turime gyve­nime, mes esame sukūrę patys.

Kai norime ką nors gyvenime pakeisti (sveikatą, materialinę padėtį), privalome kreiptis į save ir pakeisti pasąmonės elgesio programą. Ją keičiame savo mintimis. Kai žmogus serga, protas praneša, kad pasąmo­nėje esama tokių minčių bei el­gesio paskatų, kurie konfliktuoja su Visatos dėsniais. Norint išgyti būtina išsiaiškinti, koks elgesys ir kokios mintys. Visų ligų atsiradi­mo priežastis ir asmeninio gyveni­mo kančias galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:

1.  Savo gyvenimo tikslo, prasmės ir paskirties  neteisingas nustatymas;

2.  Visatos dėsnių nesupratimas ar jų nesilaikymas;

3.  Pragaištingų minčių, jausmų, emocijų egzistavimas pasąmonėje ir sąmonėje.

Bet būna išimčių, nesant tinkamai energetinei apsaugai, ar jei ne visos jūsų Esybės dalys jus palaiko, tuo pačiu susilpnindamos jūsų energetinę apsaugą, gali tuo pasinaudoti ir pabandyti jus įveikti "Tamsos” jėgos, jei jūsų veikla jiems bus nenaudinga, priešitaringa.

Cinamonas ir medus

Medus yra vienintelis negendantis produktas pasaulyje. Jis gali tik susikristalizuoti. Bet tai jo savybių nekeičia.

Jei norit minkšto medaus, tai atlaisvinkit  dangtelį ir įstatykit indą su medumi į karštą vandenį ir jis pasidarys toks, koks buvo iš pradžių. Kuo ilgiau ir labiau kaitinsit ar šildysit medų mikrobangėje, tuo labiau sumažės medaus fermentų.

Farmacijos kompanijos apie tai garsiai nešneka, bet tai yra pats geriausias vaistas:

Medaus ir cinamono mišinys gydo daugelį ligų. Medus yra prieinamas daugelyje pasaulio šalių ir gydytojų pripažįstamas kaip labai efektyvus vaistas nuo daugelio ligų. Medus gali būti naudojamas, nebijant jokių šalutinių poveikių nuo daugelio ligų. Medus nors ir saldus, bet teisingai vartojamas kaip vaistai, tinka ir žmonėms, sergantiems cukralige. Žurnalas "Weekly world news", leidžiamas Kanadoje (1995 m. sausio 17 d. numeris). Jame yra ligų sąrašas ligų, kurias galima išsigydyti, naudojant medų ir cinamoną:

Širdies ligos
Sumaišykit medų su cinamonu ir tepkit ant sumuštinio. Riekelė kiekvieną rytą pusryčiams sumažins cholesterolio kiekį kraujagyslėse ir apsaugos jus nuo infarkto. Jei jau esat turėję infarktą, tai išvengsite kito infarkto. Tokie pusryčiai taip pat atstato arterijų ir venų sienelių elastingumą.

Artritas
Žmonės, kenčiantys nuo artrito, kiekvieną rytą ir vakarą turi išgerti puodelį šilto vandens su 2 valgomais šaukštais medaus ir vienu arbatiniu šaukšteliu cinamono. Reguliariai vartojant galima išsigydyti ir chronišką artritą. Kopenhagos universitete atliktas tyrimas: gydytojai savo 200 artritu sergančių pacientų kasdien prieš pusryčius davė vieną valgomą šaukštą medaus ir pusę arbatinio šaukštelio cinamono. Po savaitės skausmo nejautė 73 pacientai, o po mėnesio beveik visi 200 pacientų galėjo vaikščioti be skausmo.

Šlapimo pūslės infekcija
2 valgomi šaukštai cinamono ir 1 arbatinis šaukštelis medaus stiklinėje šilto vandens sunaikina infekciją.

Cholesterolis
Pacientams duodant 2 valgomuosius šaukštus medaus ir 3 arbatinius šaukštelius cinamono miltelių su maždaug dviem puodeliais arbatos vandens, cholesterolio kiekis kraujyje jau po 2 valandų sumažėja 10%.
Bet koks chroniškas cholesterolio padidėjimas gali būti gydomas tokiu pačiu medaus ir cinamono gėrimu kaip buvo nurodyta artrito pacientams, tik geriant jį 3 kartus per dieną.
Tame pačiame žurnale teigiama, kad kasdien kartu su maistu vartojant gryną medų mažėja nusiskundimų, susijusiu su cholesterolio padidėjimu.

Peršalimas
Esant paprastam ar stipriam peršalimui, reikėtų 3 dienas kasdien vartoti 1 valgomąjį šaukštą šilto medaus su 1/4 arbatinio šaukštelio cinamono miltelių. Taip gydomas net pats chroniškiausias kosulys, peršalimas ir valomi sinusai
.

Pilvo skausmai
Medus su cinamono milteliais išgydo pilvo skausmus.

Dujos
Indų ir Japonų mokslininkai pastebėjo, kad medus su cinamonu pašalina dujų kaupimąsi pilve.

Imuninė sistema
Kasdienis medaus ir cinamono vartojimas stiprina imuninę sistemą.

Virškinimo sutrikimai
Cinamono milteliai pabarstyti ant dviejų valgomų šaukštų medaus ir suvartoti prieš maistą padeda suvirškinti net ir "sunkiausią" maistą.

Gripas
Ispanų mokslininkas pastebėjo, kad medus užmuša gripo sukėlėjus.

Ilgaamžiškumas
Arbata su medum ir cinamonu vartojama reguliariai pašalina senėjimo požymius ir prailgina gyvenimą.
Paimkit 4 šaukštus medaus, 1 šaukštą cinamono, 3 puodelius vandens ir virkit kaip arbatą.
Gerkit po ¼ puodelio 3 kart per dieną. Gyvenimas tikrai pailgės, kaip rašo, ir iki 100 metų.

Spuogai
3 valgomi  šaukštai šaukštai medaus ir 1 arbatinis šaukštelis cinamono. Ištepkit ta košele spuogus prieš miegą, o ryte nusiplaukit šiltu vandeniu. Pašalina spuogus visiškai.

Odos infekcijos
Medus su cinamonu lygiomis dalimis pagydo egzemą ir visas kitas odos infekcijas.

Svorio atsikratymas
Kasdien ryte 1/2 val. prieš pusryčius „ant tuščio skrandžio" ir vakare prieš miegą išgerkite medaus su puodelyje vandens pavirintu cinamonu. Reguliariai vartojant krenta net didžiausių storulių svoris. Be to reguliarus tokio mišinio  vartojimas neleidžia kūne kauptis riebalams net jei ir suvartojame labai daug kalorijų.

Vėžys
Naujausi tyrimai Japonijoje ir Australijoje parodė, kad yra priemonių, sėkmingai gydančių pažengusį skrandžio ir kaulų vėžį. Pacientai 1 mėnesį turėtų tris kartus per dieną vartoti 1 valgomąjį šaukštą medaus su 1 arbatiniu šaukšteliu cinamono miltelių.

Nuovargis
Naujausi tyrimai rodo, kad cukrus esantis meduje yra labiau naudingas nei kenksmingas kūno stiprumui Vyresni žmonės, reguliariai vartojantys medų ir cinamoną lygiomis dalimis yra žymiai gyvybingesni ir lankstesni. Dr. Milton, atlikęs tą tyrimą, sako, kad 0.5 valgomo šaukšto medaus vandens stiklinėje kartu su cinamonu, suvartojus ryte po dantų valymo ir 15 val. po pietų, kai kūno gyvybingumas pradeda mažėti, padidina kūno gyvybingumą per savaitę.

Blogas kvapas
Pietų Amerikos gyventojai ryte skalauja burną ir gerklę su arbatiniu šaukšteliu medaus cinamono stiklinėje karšto vandens, ir taip visai dienai atsikrato blogo kvapo iš burnos.

Klausos praradimas
Kiekvieną rytą ir vakarą medus su cinamonu lygiomis dalimis atstato klausą.

NEVAISINGUMAS

Junani ir Ajurvedinė medicina nuo  seno vartoja medų kaip vyro sėklą stiprinančią priemonę. Reguliariai suvalgant  2 valgomuosius šaukštus medaus prieš miegą galima išspręsti impotentiškumo problemą. Kinijoje, Japonijoje ir Tolimųjų Rytų šalyse moterys, negalinčios pastoti arba norinčios sustiprinti savo įsčias, nuo senų senovės naudoja cinamono miltelius.
Negalinčios pastoti moterys gali sumaišyti cinamono miltelių žiupsnį su puse arbatinio šaukštelio medaus ir kuo dažniau tepti šiuo mišiniu dantenas (kelis kartus per dieną) -tokiu būdu vaistas lėtai susimaišo su seilėmis ir įsigeria į kūną.

Peržiūrų: 18191 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.6/21
Viso komentarų: 4
0  
1 Almiasas   (20.12.2011 13:36) [medžiaga]
Ačiū, Virgi, už šitą straipsnį!

Norėčiau išsakyti pastabą dėl vaistų vartojimo:

Quote
Žinome, kad kiekvienas mūsų kūno orga­nas specializuotas ir atlieka savo darbą, sunegalavę bėgame į vais­tinę arba savo kūną „atiduodame” gydytojui „suremontuoti”, o šis išrašęs receptą siunčia į vaistinę. Liga nepasitraukia, dažniausiai dingsta tik jos simptomai. Po kurio laiko tas pats susirgimas vėl vargi­na. Ir vėl gydytojai. Ir taip pasaka be galo. Tai vakarietiško gyveni­mo esmė....
Tai Vakarų moks­linio metodo esmė – rasti atitikimą tarp matematinio apskaičiavimo ir eksperimento įrodymų. Pradėti gaminti vaistai konkrečiam kūno organui gydyti. Toks požiūris yra labai patogus ir toks išlieka tiems, kurie pasaulį mato kietą ir nesikei­čiantį, valdomą labai aiškių, griež­tai apibrėžtų taisyklių.


Esmė ta, kad praktiškai kiekvienas specializuotas vaistas, deja, turi ir šalutinį poveikį, apie kurį privaloma parašyti vaisto informaciniame lapelyje. Būna, kad vienu metu vartojami keli skirtingi vaistai, turintys keletą skirtingų šalutinių poveikių - o čia tai jau "peilis" visam organizmui...
Va todėl mano nuomone ir nepavyksta visiškai pasveikti. Ir aiškios, griežtai apibrėžtos taisyklės galioja, o ypač galioja taisyklė - kai kažko laimime vienoje vietoje, tai pralaimime kitoje...

0  
2 Almiasas   (20.12.2011 13:46) [medžiaga]
Kas dėl cinamono su medumi vartojimo - na gal čia kiek per daug šie produktai išgarbinti smile
Susidaro vaizdas, kad tai panacėja - t. y. vaistas nuo visų ligų, bet tokio, deja šiame pasaulyje nėra...

Esmė ta, kad cinamonas savo sudėtyje turi medžiagų, kurios veikia kaip priešuždegiminis, priešinfekcinis preparatas. Todėl tikrai tinka gydyti su uždegimais susijusias nedideles ligas.
Aš pats profilaktiškai vartoju cinamoną su medumi - ir tai tikrai padeda esant nedideliems susirgimams.

0  
3 lak   (10.01.2012 18:23) [medžiaga]
Man reik su tavim pasikalbet

0  
4 lak   (14.02.2012 08:01) [medžiaga]
Labutis , noriu paklausti arba pasidalinti mintimis.
Sapnavau ,kad patekau į žemės vidurį ,kur egzistuoja kita gyvų būtybių civilizacija .Tačiau bendravau su jais telepatiniu būdu. Jie telepatiniu būdu nuskanuodavo mano mintis ir pažvelgus į kurį nors iš jų tokiu pat telepatiniu būdu gaudavau atsakymą.Tos būtybės išvaizda :
Jų kūnas ir ūgis kaip žmonių tik visi yra su baltais rūbais, kurie primena labai ilgus naktinius marškinus,tie rūbai i truputį šviečiantys .Rankos kaip sparnai ,bet rankos irgi egzistuoja ,o galva kaip didelio paukščio ,tik nėra snapo.
Kiti kurie pakyla ir skrenda kažkokiu tai būdu skleidžia čiažius garsus.
Vidinės žemės gamtoje nėra žalios floros ,ten daug šviesos ir spalvų bet nėra medžių žolės ir gėlių. Sapnas ne sapnas ,tai panašu į astralinę kelionę, apsivertus ant kito šono visą te vaizdinai ir mano buvimas toje realybėje i tęsėsi toliau.
Gal kasnors praktikuoja astralines keliones ir gali atsakyti ,ar tai ištikrūjų egzistuoja?

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0