Penktadienis, 31.03.2023, 23:33
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Birželis » 9 » Kas yra Reiki? (Ištrauka iš Diane Stein knygos „Reiki pagrindai“)
08:55
Kas yra Reiki? (Ištrauka iš Diane Stein knygos „Reiki pagrindai“)

Pats rankų dėjimas ant žmogaus ar gyvūno norint padėti ir nuimti skaus­mą yra senas kaip instinktas. Kai skauda, ką pirmiausia žmonės daro? — už­deda ant tos vietos ranką. Kai vaikas nukrenta ir nusibrozdina kelį, bėga pas mamą, kad paliestų (ar pabučiuotų) tą vietą ir kad palengvėtų. Motinos instinktas, susirgus ar sukarščiavus vaikui, liepia jai uždėti rankas ant kaktos. Žmogaus prisilietimas siunčia šilumą, ramybę ir išgijimą. Siunčia globą ir meilę. Kai gyvūnui skauda, šuns arba katės instinktas liepia laižyti skaudamą vietą – dėl tos pačios priežasties, dėl kurios žmonės uždeda ranką. Gyvūno mama taip pat laižo savo išsigandusį jauniklį. Šis paprastas veiksmas yra visų lietimo gydymo technikų pagrindas.

Gyvūno ar žmogaus gyvas kūnas skleidžia šilumą ir energiją. Ši energija ir yra gyvybinė jėga. Ji turi tiek vardų, kiek yra žmonių civilizacijų. Merė Kodington (Mary Coddington) savo knygoje „Gydomosios energijos beieš­kant" (Destiny Books, 1978) prirašė visą tomą svarstydama apie šios ener­gijos istoriją įvairiose kultūrose. Polineziečių hunai šią jėgą vadina mana, o Amerikos indėnų irokėzų gentis vadina ją orenda. Indijoje ji vadinama prana, hebrajų kalba – ruach, islamo šalyse parraka, o Kinijoje chi. Vilhelmas Reichas (Wilhelm Reich) pavadino ją orgono energija, F.A. Mesmeris — gyvū­niniu magnetizmu, o Paracelsas jai davė vardą archaeus. Japonijoje energija buvo pavadinta ki ir iš šios formos gimė Reiki vardas.

Ciguno instruktorius Mantekas Cija (Mantak Chia) apibūdina chi (kiniš­kąjį ki atitikmenį) kaip: „energiją, orą, kvėpavimą, vėją, gyvybės kvėpavimą, gyvybės esmę… aktyvuojančią visatos energiją". Cigunas yra senovinė Azi­jos gydymo disciplina. Ji padeda sustiprinti ir užkonservuoti chi, nukrei­piant jos judėjimą kūne. Chi, arba ki, yra elektrinio pobūdžio energija, kuri formuoja kūną ir palaiko sveikatą. Kai ki apleidžia gyvą organizmą, iš jo išeina gyvybė. Chi, arba ki, yra taip pat pagrindinė Žemės, planetų, žvaigž­džių ir dangaus gyvybinė jėga, o šių šaltinių energija veikia gyvo organizmo ki. Visa, kas gyva, turi ki ir ją spinduliuoja — tai yra biomagnetinė auros energija.

Reiki naudojama gyvybinės jėgos energija. Gavusiai Reiki suderinimus, atsiveria energetiniai kūno kanalai ir pašalinami blokai. Dabar gaunama ne tik daugiau šios gyvybinės energijos, arba ki, savo gydymuisi, bet prisi­jungiama prie universaliojo visatos šaltinio chi. Šį šaltinį galima apibūdinti įvairiai, kaip gydovė nori. Aš vadinu ją Deive. Kiti pavadinimai gali būti Dievas, Aukščiausioji Savastis, Pirminis Šaltinis, Visata arba kitaip, kaip tik norima pavadinti šią gyvybinę energiją. Reiki nėra religija ir nėra susijusi su jokia religija. Ši gyvybinės jėgos energija yra paties gyvenimo šaltinis ir yra daug senesnė sąvoka, palyginti su bet kokia religine filosofija.

Nors visa, kas gyva, turi ki, Reiki suderinimas stipriau sujungia gavėją su jos neišsenkančiu šaltiniu. Gavusi I reiki iniciaciją, ji tampa šios gydan­čiosios visatos energijos kanalu. Nuo pat suderinimo akimirkos ir per visą likusį savo gyvenimą jai tereikia pasijungti į gydančiąją ki, uždėti rankas ant savęs arba gydomojo, ir energija savaime tekės. Suderinimas, atliekamas tiesiogiai susiejant žmogų su ki šaltiniu, sustiprina ir jį gavusiosios gyvy­binę energiją. Ji jaučia, kaip energija pirmiausia gydo ją, taip pat ir kitus, tačiau jos pačios neišsekina. Per kelias trumpas iniciacijos proceso minutes gaunančiajai Reiki energiją įteikiama dovana, kuri visam laikui teigiamai pakeičia jos gyvenimą.

Būtent suderinimo, arba iniciacijos, procesas skiria Reiki nuo bet ku­rio kito gydymo, atliekamo rankų uždėjimu arba prisilietimu. Suderini­mas nėra gydymo seansas, jis paverčia žmogų gydovu. I Reiki pakopos metu mokinė gauna pirmąjį suderinimą (iš keturių, jei iniciaciją suteikia tradicinės Reiki meistrė). Dar vieną suderinimą ji gauna kaip II Reiki pako­pą, ir dar vienas suderinimas reikalingas gauti III Reiki pakopą. Kiekvienos pakopos suderinimas padidina jos sugebėjimą perduoti ki. Reiki reikalingi suderinimai, ir be šio proceso, kurio metu energija perduodama tiesiogiai iš mokytojos mokinei, gydymo sistema bus ne Reiki, bet kažkas kita.

Suderinimai atliekami asmeniškai būnant akis į akį su žmogumi ir gali būti gražus ritualas arba galima atlikti greitai ir be jokios ceremonijos. Bet kuriuo atveju iniciacijos gavimas yra magiškas veiksmas. Proceso metu mo­kytoja stovi už gaunančiosios nugaros ir piešia simbolius. Tuomet viską pakartoja iš priekio ir vėl sugrįžta už nugaros pabaigti proceso. Kiek yra mokinių, tiek ir patyrimų. Kai kurios mato spalvas, kitos – vaizdus, dar kitos gauna praeitų gyvenimų patyrimus, ypač tų gyvenimų, kurių metu tu­rėjo Reiki. Kai kurias pripildo šviesa arba visiška ramybė, nuostaba ar meilė. Vienos mokinės pajunta daugiau negu kitos. Pojūčiai yra aiškūs, bet labai švelnūs. Paprašyta uždėti ant kurios nors kitos rankas, naujoji Reiki gydovė pirmą kartą gali pajusti Reiki energijai būdingą, sklindantį iš rankų karštį.

Nuo tos akimirkos gavusioji iniciacijas jau yra praktikuojanti Reiki, ir joje atsiveria galimybės, apie kurias anksčiau ji net nenutuokė. Iniciacija gaunančiajai nieko naujo nesuteikia, ji tik atveria ir suderina tai, kas jau bu­vo joje. Šis procesas panašus į lemputės uždegimą name, kuriame jau įvesta elektra; kai gydančioji uždeda rankas, ketindama gydyti, ji jau įjungė šviesą. Tradiciniai mokytojai sako, jog jeigu jau gavai Reiki šiame gyvenime, vadi­nasi, turėjai ją ir praeituose įsikūnijimuose. Jie sako, jog Reiki yra atsimini­mas, ir aš manau, jog dar daugiau. Mes visi turėjome Reiki savo praeituose gyvenimuose – tai mūsų genetinio paveldo ir mūsų visų dalis.

Reiki dalijama į tris pakopas. Pirmoje pakopoje jau pats suderinimas gydo gaunančiosios Reiki fizinio lygmens ligas. Jos fizinė sveikata dažnai labai pagerėja, praėjus keliems mėnesiams po iniciacijos. Pirmos Reiki pako­pos gydymo seansai pirmiausia skirti gydyti save. Reiki gydovė, žinoma, gali gydyti ir esančius šalia. Toks gydymas vadinamas tiesioginiu – gydovė turi dėti rankas ant savęs arba ant kito žmogaus. (I Reiki rankų padėtys aprašytos kitame skyriuje).

Reikia maždaug trijų-keturių savaičių prisitaikyti prie I Reiki pakopos su­derinimo. Tuo laikotarpiu gali pasirodyti, jog Reiki energija keistai negydo. Žmogus gali jaustis išsiblaškęs arba susijaudinęs, sapnuoti ryškius sapnus, tarp jų ir iš praeitų gyvenimų arba patirti detoksikacijos simptomus. Gali vi­duriuoti, sloguoti arba dažnai šlapintis. Tačiau žmogus vis tiek gerai jaučiasi. Kas atsitinka? Persitvarko energija ir didėja gydovės sugebėjimas perduoti jos daugiau. Į jos aurą ir kūną priteka daugiau ki, negu ji buvo pratusi, bei valo jos aurą ir čakras. Jei procesas tampa nemalonus, savęs arba kito gydy­mas subalansuoja energiją ir susilpnina nemalonius pojūčius. Gavus I Reiki pakopos suderinimą reikėtų kiek įmanoma dažniau gydyti bent jau pirmąjį mėnesį kartu su kasdieniais seansais sau.

II Reiki pakopos iniciacija gerokai padidina gydomosios energijos kiekį, o pats suderinimas nukreiptas gaunančiosios emociniam, mentaliniam ir karminiam gydymui. Po iniciacijos senos emocijos, neišgydytos praeities situacijos, praeiti gyvenimai ir neigiami mąstymo modeliai iškyla paviršiun, kad pagaliau būtų galutinai išgydyti. Tai gali užtrukti net šešis mėnesius, ir, nors šis procesas nėra malonus, tačiau teigiamas ir reikalingas.

Gydymas su II Reiki tiesioginiams Reiki seansams suteikia kur kas dau­giau jėgos. Jame yra metodų ir priemonių gydyti tuos, kurių fiziškai nėra šalia — tai gydymas per atstumą. II Reiki pakopos metu supažindinama su trimis Reiki simboliais ir jie pirmą kartą sąmoningai panaudojami. Turint I Reiki simboliai jau yra gydančiosios auroje, ir jie savaime eina per jos rankas gydymo metu. II Reiki suteikia galimybę nukreipti jų energiją. Ji taip pat suteikia pirminę informaciją apie energijos perdavimą, kurį atlieka turinti III Reiki.

III Reiki pakopa yra meistro-mokytojo lygis. Meistras — tai mokytojas, kuris įsisavino šį mokymą. Šis terminas nesusijęs su ego arba savininkiš­kumo jausmu. Suderinimo metu įjungiama dvasinio lygmens energija ir gaunančiajai suteikiamas dvasinis gydymas. Ši energija yra tyras džiaugsmas vienybė su viskuo gyvenime bei ryšys su Deive, arba Šaltiniu. Po sunkaus darbo, gavus II Reiki pakopą, III Reiki yra džiaugsminga dovana. Turint III Reiki atlikdama gydymo seansus jaučia, kaip išaugo jos sugebėjimas siųsti gydomąją energiją, o jos sugebėjimas išgydyti pasiekia dar aukštesnį lygį. Trečioje pakopoje yra dar du simboliai, daugiau ezoterinės informacijos apie simbolius ir metodas, kaip perduoti suderinimus. Ši pakopa rekomenduo­jama tik rimtiems gydovams, ir ypač tiems, kurie nori mokyti Reiki ir nori, kad Reiki taptų jų gyvenimo dalimi.

Mokymosi procesas prasideda nuo I Reiki pakopos. Gavusiai pirmąjį su­derinimą pakanka tik užsidėti ant savęs du delnus, kad prasidėtų gydymas – arba ant skaudamos vietos, arba atlikti visų rankų pozicijų gydymo seansą. Likusį darbą atlieka ki energija be jokio nukreipimo, tiesiog srūdama iš gy­dančiosios delnų. Gydančioji gali žinoti arba nežinoti, ką reikia gydyti, bet pati energija turi protą, siekiantį daug toliau už žmogiškąjį, ir tekės ten, kur reikia. Ji traukiama ne iš pačios gydančiosios arba jos auros, bet iš Deivės, arba Gyvybės, šaltinio. Gydančioji deda rankas ant tam tikrų kūno vietų, tai sudaro gydymo seansą, o Reiki atlieka darbą. Energija taip pat gydo visus kūno lygmenis – fizinį, emocinį, mentalinį ir dvasinį.

Reiki energija gydo visą žmogų. Pavyzdžiui, gydant galvos skausmą Reiki gali gydyti ir kitus organus bei lygmenis. Nors gydančiosios rankos uždėtos ant skaudamos vietos, galvos, daugybės galvos skausmų šaltinis gali būti virškinimo sistema. Jei galvos skausmą sukelia žarnyno sutrikimai, energija teka į žarnyną ir kartu gydo galvos skausmą. Abi šios sritys – fizinės. Jei galvos skausmo priežastys yra emocinės, pavyzdžiui, stresas, Reiki gydo ir šį lygį. Tas pats atsitinka, jei skausmo priežastis slypi mentaliniame arba dva­siniame lygmenyse. Jei gydomoji turi kitą ligą, galbūt, alergiją, Reiki paveiks ir ten, nesvarbu, ar gydančiajai šis faktas buvo žinomas, ar ne.

Žmonės ir gyvūnai yra ne tik fizinės būtybės. Mes turime tankų fizinį kūną, kurį galime matyti ir apčiuopti, tačiau turime ir dar tris kūnus. Tie nematomi, nefiziniai, kūnai yra energijų lygiai, sudaryti iš ki, kurie lemia fi­zinio kūno būklę. Gydymas negali būti vien fizinis, bet turi būti nukreiptas ir į energinius kūnus. Tradicinė medicina gydo tik fizinį kūną, holistinis gydy­mas ir ypač Reiki gydo visus keturis kūnus. Todėl toks gydymas pažangesnis ir jo rezultatai visapusiškesni. Sakykim, galvos skausmo pavyzdys; aspirino tabletė gali pašalinti galvos skausmą, bet negydo jo priežasties. Reiki tvarko ne tik patį skausmą, bet ir jo priežastį. Pavartojus aspirino galvos skausmas gali sugrįžti po trijų valandų; Reiki visiškai išgydo galvos skausmą.

Kalbant apie rimtesnes ligas, tai ypač tinka. Bet kurios fizinės ligos šal­tinis yra tikriausiai daugiau nei fizinis, ir nefizinės priežastys turi būti paša­lintos, kad kūnas nejaustų skausmo. Dauguma metafizinių gydančiųjų tiki, jog fizinis skausmas turi nefizines šaknis dėl emocinės traumos, neigiamų mąstymo modelių arba dvasinės nevilties. Išgydyti negalią — tai rasti jos ša­knis ir jas gydyti. Didžiulį darbą atliko dvi moterys – Luizė Hei (Louise Hay) parašiusi knygą „Gydydama kūną gali išgydyti savo gyvenimą" (Heal Your Body and You Can Heal Your Life, Hay House, 1982 ir 1984) ir prieš ją Alisa Stedman (Alice Steadman) su „Kas man atsitiko?" (Who’s the Matter With me?, ESPress, Inc., 1966). Abi moterys pateikia kūno dalių ligų sąrašą su aprašymu, kur kilo liga.

Šie aprašymai kai kuriems žmonėms gali atitikti, kitiems – mažiau. Nei Luizė Hei, nei Alisa Stedman nėra metafizinio mąstymo atstovės, tai rodo jų aprašymai. Atsižvelgus į tokią mąstyseną, šie aprašymai tampa tikslesni. Pavyzdžiui, Luizė Hei menstruacinę problemą nurodo kaip „savo moterišku­mo nepriėmimas", o ne moters kaip antrarūšės būtybės padėties visuomenėje nepriėmimas. Kai kurie gydovai taip pat neteisingai interpretuoja šiuos apibū­dinimus bei karmos koncepciją (praeitų gyvenimų situacijų pasikartojimas), kaltindami žmones už jų skausmą. Jų požiūris yra toks: „Štai, kodėl tai turi, pats(i) pasidarei, tai eik ir susitvarkyk." Jie taip aiškina, nes neva ligos yra kar­minis atpildas, o žmonės patys pasirenka savo negalias ir skausmą, bet gali jų ir nepasirinkti.

Karma nėra tokia paprasta. Karmos įstatymai teigia, jog prieš kiekvie­ną gyvenimą yra iš anksto susitarta dėl daugybės išmoktinų dalykų, ir liga arba tam tikra būklė yra būdas sudaryti tam mokymuisi sąlygas. Pats žodis karma reiškia veiksmą, o kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Dar kitaip galima būtų pasakyti Vikos posakiu: „Ką pasiunti, tas ir grįžta." Gyvenimo klaidos reikalauja pertvarkyti, suprasti arba pakeisti požiūrį, kad galėtum išgyti. Gali būti, jog jos tik reikalauja visapusiškai patirti tam tikras emocijas ir jas išsklaidyti. Jei to neatsitinka tame gyvenime, kuriame iškyla situacija, tuomet atsitiks sekančiame. Todėl tai nevadintina bausme.

Žmogus gali sukelti sau ligą kaip būdą išmokti reikalingų dalykų. Pavyz­džiui, viename gyvenime buvęs labai nepakantus žmogus gali sutikti būti prikaustytas prie lovos arba invalido vežimėlio kitame gyvenime, kad pri­verstinai išmoktų kantrybės. Retai kada situacijos būna tokios aiškios arba paprastos. Taip pat lengva pasakyti, jog jei susilaužei koją šiame gyvenime, vadinasi, dėl tavęs kitas sulaužė koją praeitame gyvenime. Neteisingas kar­mos supratimas yra tikėti, jog kažkas išsirinko savo negalią, kai tokie pa­sirinkimai ir susitarimai daromi nefizinėje būsenoje ir be kūniškos sąmonės ar suvokimo.

Budistai mano, jog karmą gimdo emociniai prieraišumai, pernešami iš vieno gyvenimo į kitą. Tai jėga, verčianti žmones vėl ir vėl grįžti į Žemę, kad išspręstų tas situacijas ir su jomis susijusias emocijas. Jie jaučia, jog kelias į Nušvitimą išgydo visą karmą ir išlaisvina žmones nuo persikūnijimų ciklo, tačiau karmą galima išvalyti tik esant kūne. Kai kurios gydovės klausia, ar Reiki panaudojimas gydyti negalią netrukdo žmogaus karmai arba nereika­lauja, kad gydovė būtų karmiškai atsakinga už tą žmogų. Mano supratimu, jei kuris nors išgydomas su Reiki arba kitokiais būdais, tai yra jo karmos patenkinimas, kitaip to nebūtų atsitikę. Gydovė nėra atsakinga, ji – tik ener­gijos kanalas. Toks gydymas vyksta tarp priimančios gydymą, jos dvasinių vadovų ir Deivės. Daugiau apie karmą bus kalbama skyriuje apie II Reiki.

Kaip Reiki gydyme naudojamasi emociniais šaltiniais ir karma? Švelniai, su užuojauta ir pagarbiai. Vadovaudamiesi Luizės Hei arba Alisos Stedmen šio gyvenimo apibūdinimais gydyme, pirmiausia paverskite juos klausimu, o ne teiginiu: „Ar gali būti, kad tave beria, nes tave kažkas nervina?" Jei gydomoji sako ne, paklauskite jos, kokia priežastis ir kaip ji ją supranta. Atsipalaidavimo būsenoje gydymo metu ji gali suprasti priežastį, nors prieš gydymo seansą jos nežinojo. Jai gali atsiverti praeitų gyvenimų atmintis, ir peržvelgus situaciją paprastai tai paaiškėja. Pasinaudokite atsakymu ne smerkdami, bet sustiprindami jos savimonę. Jei žmogus sako, jog priežastis yra grėsmė šiame gyvenime, paklauskite, ką turi padaryti, kad tai pakeistų. Ir paklauskite, kaip jūs, gydančioji, galite padėti.

Gali tekti išklausyti apie žmogaus sunkumus arba paversti gydymą saugia vieta išreikšti pyktį ar išsiverkti. Maždaug viename iš keturių gydymo sean­sų, paprastai, kai gydovė uždeda rankas arba ant gerklės, arba ant širdies, gydymą gaunanti patiria emocinę iškrovą. Tai reiškia, jog gydomasis išreikš emocijas, susijusias su negalia arba situacija; dažnai sulaikytos emocijos būna tiesioginė negalios priežastis. Gali verkti, labai supykti, pradėti pasakoti apie tai, kas jai nutiko, kikenti arba labai sunerimti. Gydovės vaidmuo yra pa­laikyti. Ji būna su žmogumi, patiriančiu iškrovą, ir leidžia viskam vykti, tuo pat metu tęsia gydymą visomis rankų padėtimis.

Gydovė turi visiškai atsisakyti bet kokio vertinimo, turi būti nešališka. Ji gali išgirsti baisių dalykų, bet negali reaguoti. Jos darbas yra leisti emocijas išreiškiančiam žmogui jaustis visiškai saugiai ir būti išklausytam. Jei gydo­moji verkia, pasakykite: „Gali verkti, čia saugu. Viskas gerai, išsikrauk." Jei gydomoji pasakoja apie šio gyvenimo traumą — pavyzdžiui, vaikystėje patirtą incestą – palaikykite ją jos skausme. Pasakykite ką nors panašiai: „Bet kokia tu buvai stipri, kad tai išgyvenai. Dabar viskas baigėsi ir niekada nebeatsi­tiks. Tu esi nuostabi ir gera." Jei ji pyksta, pasakykite: „Tu turi teisę pykti. Viską dabar išsakyk." Jei ji prisiliečia prie praeito gyvenimo traumos, gali būti, jog atvers šio gyvenimo problemos šaltinį. Kai palaikysite jos iškrovą, ji išreikš emocijas, sukėlusias jai ligą. Tai yra svarbiausias gydymas – moteris dabar išgis, tuo tarpu iki šiol to padaryti negalėjo.

Jei moteris labai sunerimsta ar pasirodo, jog ji nori išsikalbėti, bet negali, padrąsinkite ją, tegu išsako, ką nori. Ypač moterys buvo išmokytos neiš­reikšti savo jausmų, tad atverti stiprias emocijas gali pasirodyti labai baugu. Jei gydymo sesijos metu sukuriate pakankamai saugią erdvę, kad galėtų bet ką išreikšti, šios emocijos atsipalaiduoja. Pradėkite klausdama: „Ar galit pa­sakyti, kas vyksta?" arba „Gal galit papasakoti, ką matote?", tačiau jei nėra pasiruošusi kalbėti, neverskite. Jei jau gaunančioji gydymą pradeda kalbėti, gali būti ir ašarų, ir pykčio. Ir vėl — šių sulaikytų emocijų prasiveržimas yra svarbi gydymo dalis.

Kai gydančioji pirmą kartą susiduria su emocine iškrova, gali išsigąsti. Tokie prasiveržimai trunka tik kokias kelias minutes; kol gydančioji pereina prie kojų, ši banga atslūgsta. Nors gydančiajai kartais tai pasirodo labai in­tensyvus ir gąsdinantis dalykas, žmogui, gaunančiam Reiki gydymą, tai ge­ras dalykas. Panašu, jog visata rūpinasi nepatyrusiomis gydovėmis – ji patirs tik tokias situacijas, su kuriomis gali susidoroti. Rimtesnis ir intensyvesnis gydymas bus tada, kai gydantysis bus jiems pasiruošęs. Jei žmogus pradeda naudoti Reiki, jo gydymui bus vis labiau ir labiau vadovaujama. Užmezgusi ryšį su dvasiniais vedliais ar ne, gydovė žino, ką daryti. Vėliau ji gali stebėtis, kad taip sugalvojo.

Po gydymo seanso gydomasis, patyręs emocinę iškrovą, pasijunta nepaly­ginamai lengviau ir geriau, o gydovė taip pat ūgtelėjo. Atėjo laikas pakalbėti apie kitus veiksmus – incesto aukų palaikymo grupes arba mėginti suvokti praeitų gyvenimų modelius. Apsaugančios Reiki energijos prigimties dėka, gydovė paprastai neperima kitų skausmo ar emocinės būklės, kaip atsitinka daugelyje kitų gydymo būdų. Jei taip atsitiko, tereikia tai pripažinti ir paleis­ti. Po Reiki sesijos ir gydovė, ir gydomoji jaučiasi energingesnės ir kupinos subalansuotos energijos. Gydančioji, per kurios rankas tekėjo Reiki energija į kitą žmogų, taip pat gavo gydymą.

Dėl įvairių sudėtingumų ir dėl to, kad Reiki energija gydo tai, ką reikia gydyti, neįmanoma numatyti, kas vyks Reiki seanso metu. Nuo gydovės rankų tai nepriklauso, nors Reiki teka per jos rankas. Gydančioji gali paža­dėti tik viena – Reiki atneša naudos visiems, kurie jos gauna. Ji negali žadėti, kad Reiki išgydys konkrečią negalią arba kitokių konkrečių rezultatų. Reiki atpalaiduoja skausmą, pagreitina gijimo eigą, stabdo kraujavimą, nuramina gydomąjį žmogų ir suderina jo čakras bei aurą. Reiki sesijos metu kvėpavi­mas sulėtėja, krinta kraujospūdis, nurimsta emocijos. Visa kita priklauso nuo Deivės, arba Šaltinio, energijos ir nenuspėjama.

Tai nereiškia, jog negali būti stebuklų – jie atsitinka dažnai. Visi, kurie dirbo su Reiki energija, gali papasakoti istorijų apie rezultatus. Vienu metu dirbau su dviem gėjais vyrais. Mes ligoninėje gydėme mirtinai sergantį jau­ną ŽIV pacientą. Jo kūno temperatūra siekė 42,1°, ir niekas nesitikėjo, kad jis išgyvens iki ryto. Jis buvo be sąmonės, labai neramus ir kliedėjo. Kai jį gydėme, vienas vyras gydė galvą, kitas – kojas, o aš dėjau rankas ant stuburo. Seanso metu kažkaip pajutau, jog jo temperatūra nukrito trimis laipsniais, nors niekaip negalėjau to žinoti. Po gydymo įjungėme temperatūros matuo­klį (teko prieš tai jį išjungti, kad galėtumėm prieiti prie lovos) ir tikrai, jo karštis sumažėjo trimis laipsniais.

Mes palaukėme pusvalandį ir atlikome dar vieną gydymo seansą. Šį kartą karščiavimas liovėsi. Gydymo metu galėjome stebėti, kaip svyruoja monito­riuje skaičiai. Jaunuolis atgavo sąmonę mums dar tebesant palatoje ir likusią nakties dalį praleido kalbėdamasis su savo mama. Jie turėjo neišspręstų rei­kalų, ir gydymas jiems suteikė progą juos išsiaiškinti. Vyras mirė kitą rytą ramiai, giliai miegodamas. Jo motina man paskambino ir padėkojo už tą laiką, kurį jiems suteikė gydymas ir kurį jie abu kartu praleido bei už savo sūnaus ramią mirtį. Jei žmogus pasmerktas mirti, Reiki nesustabdys jo išėji­mo ir nesulaikys, bet palengvins eigą.

Kitas atvejis: mano draugė nukrito darbe ir susižeidė nugarą. Jai diagno­zavo keturių stuburo slankstelių išvaržą ir vieno lūžį. Kadangi turėjo viršsvo­rį ir dėl amžiaus bei blogos sveikatos (širdies liga, diabetas, buvo sirgusi poliomielitu) gydytojai nepatarė jai operuotis. Jai pasakė, jog šešis mėnesius jai būtina praleisti sanatorijoje, o vėliau išmokti naudotis invalido vežimėliu. Aš aplankiau ją ligoninėje. Ji parodė man didžiulį gumbą virš kelio, kuriam gydytojai atliko biopsiją, nes įtarė auglį. Uždėjau ant jo rankas ir pajutau, jog tai buvo raumenų spazmai, ir gumbas po mano rankomis išnyko. Po tokio trumpo gydymo jos kasdieninis kraujo tyrimas parodė, jog insulino injekcijų jai nebereikia — trylika metų jai reikėjo 75 vienetų per dieną. Kelis kartus per dieną medicinos sesuo tikrino jos kraują, bet insulino ji jau ne­bevartojo.

Kai ji persikėlė į sanatoriją, aplankiau ją su dviem savo mokinėmis, ir mes atlikom jai viso kūno gydymo seansą. Kai aplankėme ją po savaitės, ji buvo kiemelyje ir vaikščiojo pati. Mes jai atlikome dar vieną seansą. Moteris iš­buvo sanatorijoje dvi su puse savaites vietoj šešių mėnesių ir išėjo iš jos savo kojomis. Medicinos seserys ir gydytojai nesuprato, kaip tai įvyko. Tą patį vakarą sėdėjome vidiniame kiemelyje ir aš gydžiau kitos lankytojos mažą šunelį, kuris vis pribėgdavo prie manęs energijos. Šunelis jos prašė, nors jo šeimininkė nieko nesuprato, o mano draugė, kuri žinojo apie mano Reiki darbą, šypsojosi. Po kelių savaičių ji man pasakė, kad šuneliui Ralfui buvo atliktas kraujo tyrimas, parodęs, jog dingo jo gyvybei grėsusi kepenų liga. Šunelio kraujas buvo geras, o jo šeimininkė net nesuprato, kaip tai atsitiko; o kai aš liečiau jį tą dieną, visai nežinojau, kad jo kepenys nesveikos.

Kitą kartą pas mane apsilankė moteris su trim dideliais augliais krūtyje, nuo graikiško riešuto iki citrinos dydžio. Mėginau įkalbėti ją kreiptis į gy­dytojus, bet ji buvo griežtai nusprendusi nepasiduoti medicinos sistemai ir neleisti nupjauti jai krūties. Iš karto pajutau, jog sukietėjimai per dideli, kad galėčiau juos sėkmingai išgydyti holistiniu metodu, tačiau su dar dviem III Reiki pakopos gydovėmis pradėjome jai kassavaitinius seansus. Ji taip pat ėmė vartoti nykštukinį ąžuolą (Quercus berberidifolia), ryklio kremzlę bei amerikinės fitolakos šaknį, – gerti žolę bei dėti jos ir ricinos aliejaus kom­presus.

Po mėnesio ant jos krūties atsirado tamsi apvali dėmė, kuri, kaip jau­tėm, turėjo būti pūlinys. Mes liepėm tęsti gydymąsi ir laukti pūlinio iškili­mo. Beveik po trijų mėnesių su meksikietiško ištraukiančio tepalo pagalba krūtyje pasirodė didžiausias kada nors mano matytas pūlinys, daugiau kaip penkių centimetrų skersmens. Iš jo skyrėsi pūliai kelias savaites ir galiausiai visi gumbai išnyko. Aš paprašiau, kad ji iš pažįstamų gydytojų gautų antibio­tikų nuo infekcijos, ir ji tai padarė. Nors šis procesas buvo skausmingas ir bauginantis, pūlinys ne toks pavojingas gyvybei kaip vėžys.

Viena iš mano mokinių papasakojo tokią istoriją. Jos duktė pagimdė pir­mąjį vaiką, berniuką, kurio klausa buvo tik 10% normalios būklės. Močiutė labai dažnai jį gydė ir tarp jų užsimezgė gilus ryšys. Kai kūdikiui buvo penki mėnesiai, dukra pasikvietė močiutę pagalbos. Kūdikis rėkė taip, kaip nieka­da gyvenime ir motina nežinojo, ką daryti. Mano mokinė nuvyko pas juos ir su Reiki nuramino mažylį, o tada pasakė: „Tiesiog dėl visa ko – patikrink vaiko ausytes." Kito vizito pas pediatrą metu ji sužinojo, jog kūdikio girdimumas normalus.

Tokie patyrimai iš tiesų kelia pagarbų jaudulį. Reiki ateina ne iš gydan­čiosios, bet per ją – iš visatos. Gydovė negali priskirti sau nuopelnų už išgy­dymą. Iš tikrųjų kartais nieko neatsitinka. Arba nieko pastebimo iš karto. Lygiai taip pat gydovė nėra atsakinga už tai, kad gijimas nevyksta. Tam gali būti labai svarių priežasčių. Gali būti moters karma – gauti visą negalios patyrimą, net jei ji veda į mirtį. Mirtis taip pat yra išgijimas.

Gydomoji taip pat gali, sąmoningai arba ne, atsisakyti energijos, sirgti to­liau arba mirti. Gali būti priežastis, kodėl norima sirgti; negalia gali suteikti kažką, ko kitu būdu negalima gauti. Gali būti, jog nori, kad ja šiek tiek pasirūpintų. Kai suvokiu tokią priežastį, stengiuosi, kad gydomasis suvoktų, nesmerkdama – pats turi teisę pasirinkti, – kad procesas vyktų sąmoningai. Būdamas sąmoningas gali matyti visą situaciją ir gali pasirinkti kitaip. Jei vis tiek pasirenka mirti, taip ir bus.

Manau, jog niekada nėra etiška sakyti: „Aš išgydžiau tą žmogų." Tik pati save gali išgydyti. Gydymas gali vykti tik savo kūne. Gydančiosios vaidmuo yra paprasčiausiai siųsti energiją, kurią gydomasis gali geriausiai panaudoti savo poreikiams. Visiškai tikiu, jog gydymas yra trigubas susitarimas: tarp gydovės, gaunančiojo ir Deivės, Šaltinio. Gydančioji gydo ne ką, o tik kartu su kuo. Be gaunančiojo sutikimo ir dalyvavimo procese, išgijimas neįvyksta. Vienintelė I Reiki pakopos taisyklė yra ta, kad gaunantysis turi duoti gydančiajai leidimą gydyti. Esant tokiam susitarimui viskas, kas įvyksta sesijos metu, ir buvo numatyta.

Reiki yra visiškai pozityvi ir niekada negali atnešti žalos jokiai gyvai būty­bei, nesvarbu, kokios būsenos ji būtų. Ją galima naudoti visiems, nesvarbu, ar jie jauni, seni ar silpni būtų. Vyresni žmonės, kūdikiai ir maži vaikai labai gerai atliepia Reiki gydymą; taip pat ir augalai bei gyvūnai. Ligos, skausmo, emocinio streso atveju – Reiki padeda. Sveikam žmogui arba gyvūnui Reiki suteikia atsipalaidavimą ir atgaivina, subalansuoja dešinįjį ir kairįjį smegenų pusrutulius bei suderina visas čakras ir energijos lauką, išvalo ir sustiprina gyvūno ar žmogaus gyvybinės ki energijos tekėjimą. Jei kas nors miršta, Rei­ki palengvina procesą, tačiau netrukdo žmogui arba gyvūnui nustatytu laiku palikti šio pasaulio. Gedintiems mylintiems artimiesiems Reiki yra pagalba ir nusiraminimas.

Nors Reiki neišgydo daugumos įgimtų defektų, ji gali akivaizdžiai pa­gerinti net labai beviltišką būklę. Jei žmogus turi negalią, Reiki negali jos pakoreguoti, bet gali suteikti gyvenimui kiek įmanoma daugiau komforto. Energija palengvina skausmą, atpalaiduoja įtemptus raumenis ir nuramina emocijas. Jei yra amputuota galūnė arba organas, Reiki jo nesukurs, bet pa­dės žmogui prisitaikyti prie netekties ir išmokys gyventi naujai.

Tačiau esu patyrusi ir „neįmanomų" išgijimų. Buvo atvejis, kai kasdienės Reiki sesijos vaikui su pažeistomis smegenimis sukėlė greitą ligos vystymąsi, nors gydytojai to nepranašavo. Kitas atvejis buvo trijų savaičių kūdikis su širdies sienelės defektu. Mano mokinės atliktos Reiki gydymo sesijos prieš korekcinę operaciją palengvino proceso eigą bei greitesnį išgijimą, nei buvo tikėtasi. Yda pasirodė mažesnė, nei parodė prieš tai atliktas rentgenas, ir kū­dikis buvo stipresnis. Esu mačiusi panašių dalykų ir kitų operacijų metu, kai prieš tai buvo siunčiama Reiki – greitesnis būklės pagerėjimas, ir problema tapdavo ne tokia rimta negu anksčiau buvo pranašaujama.

Vienos seminarų kelionės metu moteris man atnešė šešių ar septynių mėnesių kūdikį. „Šio kūdikio smegenys mirusios, — pasakė moteris, – bent jau taip sakė gydytojai." Kūdikis buvo visiškai normalus ir aš tai pasakiau. Mote­ris papasakojo savo istoriją. „Maždaug šešių mėnesių nėštumo jai gydytojai atliko daugybę tyrimų, darė nuotraukas, bet man nesakė kodėl. Galiausiai jie man pasakė, jog mano kūdikis anencefalitikas — mergaitė gims be kau­kolės ir smegenų funkcijų ir po kelių dienų mirs. Mane apėmė siaubas. Priklausiau ritualinei moterų grupei, kurioje trys turėjo I Reiki pakopą. Du kartus per mėnesį mūsų susitikimų metu jos sodindavo mane į rato vidurį ir siuntė gydymą. Mano kūdikis gimė normalus, o gydytojai nežinojo kodėl. Jie turi daugybę mano kūdikio nuotraukų be kaukolės. Be to, iš visų trijų mano vaikų šis gimdymas buvo lengviausias."

Kartais po gydymo arba gydymų metu žmogui arba gyvūnui prasideda detoksikacija. Tai panašu į valymąsi po I Reiki pakopos suderinimo. Gali prasidėti viduriavimas, išmatos gali būti neįprasto kvapo arba spalvos, gali paūmėti šlapinimasis, paaštrėti kūno kvapas, laikinai išberti odą, prasidėti sloga bei peršalimo simptomai arba gausus prakaitavimas. Tai išeina iš kūno negalią sukeliantys toksinai, ir šį procesą reikia palaikyti, o ne slopinti. Gy­dančioji turi žinoti, jog taip gali atsitikti ir kad tai nekenkia. Reikėtų įspėti klientą neslopinti simptomų medikamentais, bet leisti teršalams patogiai pasišalinti iš kūno.

Detoksikacija paprastai trunka kelias dienas. Skirtumas tarp valymosi proceso ir ligos yra tas, jog valymosi metu, nepaisant simptomų, žmogus vis tiek gerai jaučiasi. Patarkite daug gerti tyro vandens, valgyti lengvą maistą arba kelias dienas maitintis tik skysčiais. Po vadinamosios „gijimo krizės" savijauta labai pagerės nei bet kada ir prasidės gijimas. Nuo šios akimirkos negalia greitai atsitrauks.

Kartais gydančioji sužino, kad gydomasis netiki tokiu gydymu. Jei duo­damas leidimas gydyti ir jam atsiveriama, gijimas vyksta ir nesant tikėjimo juo. Jei gydymui neatsiveriama arba viduje priešinamasi, tai gali užblokuoti procesą. Kai kuriems žmonėms, nors jie suteikia leidimą gydyti, pati neme­dicininio gydymo idėja yra kažkas daugiau negu jų įsitikinimai gali priimti. Jei taip atsitinka, gydančioji paprastai pajunta, jog gydymas blokuojamas. Ji gali švelniai pasakyti, ką jaučia, bet rinktis gali tik pats gydomasis.

Reiki niekada nepažeis laisvos žmogaus valios. Jei žmogus atsisako energi­jos, gydančioji negali jos suteikti. Kai tokia situacija atsitinka naujai ir nepa­tyrusiai gydovei, tai gali pakirsti jos pasitikėjimą, ypač jei gydantysis tvirtina priimantis energiją, tačiau iš tiesų — ne. Problema slypi gaunančiajame, o ne gydovėje. Žinokite, jog taip gali atsitikti, o jūs padarėte viską, ką galėjote. Man tai atsitiko vienos iš pirmųjų gydymo seansų metu ir daugybę metų nesupratau, kas atsitiko.

Gaunantysis dar gali sakyti, kad jis nieko nejaučia – arba kartais Reiki sesijos metu gydovė mano, jog niekas nevyksta. Kartais gydovė nieko ne­jaučia, o gydomasis jaučia daug ką. Tokiais atvejais pasitikėkite Reiki ener­gija. Gydymas vyksta, nesvarbu, ar kas nors tai jaučia, ar ne. Kartais seanso metu gydomajam staiga sustiprėja skausmas. Tai trunka kelias akimirkas, ir aš patariu žmonėms „kvėpuoti į jį", kol jis tęsiasi. Reiki tokiu būdu gali sukaupti kelių dienų galvos skausmą arba kitokią negalią į kelias akimirkas ir tai verta išlaukti. Kai baigiasi gydymas ir papildomas skausmas, praeina visas skausmas. Aš prašau savo gydymo vadovų, kad šį skausmą kiek galima sumažintų ir palengvintų, bet kartais taip turi būti. Jis niekada ilgai netrun­ka ir neatneša jokios žalos.

Kai darėme Reiki moteriai su augliais krūtyse, kelis kartus ji pajuto ne­paprastai stiprų deginantį jausmą auglio vietoje. Tai buvo labai skausminga, daug labiau nei paprastai atsitinka, ir tas epizodas išgąsdino moterį, o aš taip pat susirūpinau. Aš vis prašiau savo dvasios vadovų būti švelnesniais. Jie atsakė, jog negali, bet tai truks neilgai. Tai trukdavo apie dešimt minučių kiekvieno gydymo metu. Gydymo efektas buvo auglių išdeginimas, ir jie visiškai išnyko.

Reiki galima naudoti vieną arba kartu su medicininiu (arba veterinariniu) gydymu. Tai netrukdys vaistams arba kitoms procedūroms, jie bus efek­tyvesni, o ligoniui bus lengviau. Ši energija pagreitina gydymą, nepaisant kartais medicininių metodų. Pavyzdžiui, moteriai, kuriai atliko chemote­rapiją – kaip holistiniai gydovai teigia, šis gydymas atneša daugiau žalos negu naudos – Reiki pastiprina teigiamus efektus ir tuo pačiu sumažina neigiamus. Ji sėkmingiau derinasi su holistiniais metodais, kurie daug pozi­tyviau veikia kūną. Reiki ir vaistažolės arba homeopatija puikiai suderinami. Pakrauti vaistus arba holistines priemones Reiki prieš juos panaudojant taip pat labai padidina gydymo efektyvumą. Kai vartojami insulinas arba vaistai nuo aukšto kraujospūdžio, dažniau reikia tikrinti kraują, nes gali stipriai sumažėti vaistų poreikis.

Reiki gali padėti daug greičiau sugyti lūžusiam kaului, tačiau geriau pa­laukti, kol jis bus įstatytas į vietą ir tik tada siųsti energijos. Kartais ki energija taip greitai sugydo, ir, jei kaulas dar neatstatytas į vietą, toks gydymas gali netikti. Prieš sustatant kaulus duokite Reiki kitoms kūno dalims, bet ne lūžio vietai. Niekada nedėkite rankų tiesiai ant žaizdos arba pažeistos odos. Dėkite rankas šalia, ir energija tekės ten, kur jos reikia, nesukeldama skausmo arba infekcijos. Kai kaulas jau sustatytas, Reiki labai gerai veikia per gipsą.

Nors buvau įspėta mokydamasi niekada nesiųsti Reiki  lūžusiam kaului, kol jis ne vietoje, man nutiko štai kas. Draugė nukrito nuo prieangio laip­telių ir buvo labai akivaizdu, kad lūžo kulkšnies kaulas. Pasakiau jai, jog reikia padaryti kulno nuotrauką, bet ji atsisakė ir paprašė mane ją išgydyti. Ši moteris nebūtų ėjusi pas gydytoją net dėl lūžusio kaulo. Jaučiausi nepa­togiai, bet sutikau pamėginti gydyti. Uždėjau rankas jai ant kulkšnies ir vėl gavau žinią, jog kaulas lūžęs. Tyliai pasakiau savo vadovams: „Tai vienintelis gydymas, kurį ji sutiks priimti savo lūžusiai kojai. Padarykime tai gerai pir­mą kartą." Jaučiau, kaip po mano rankomis kaulas grįžo į vietą. Po to kelias savaites ta moteris avėjo standžius aulinius batus, kad prilaikytų koją. Nors iš pradžių kulnas buvo juodas, vėliau mėlynas, bet ji vartojo daug vitamino C ir vaistinės taukės uždegimui pašalinti, ir jis sugijo gerai. Jai pasisekė, bet aš nerekomenduoju taip elgtis.

Dar vienas pavyzdys, kai geriau palaukti su Reiki gydymu. Vienas vyras medžio pjūklu netyčia nusipjovė pirštą. Jis įdėjo amputuotą dalį į stiklinę su vandeniu ir negaišdamas nuvyko į greitosios pagalbos skyrių. Visą kelią jis siuntė rankai Reiki. Kai nusigavo į ligoninę, jo paklausė, kodėl jis taip ilgai užtruko ir nesikreipė – žaizda taip užgijo, kad tapo nebeįmanoma prisiūti nupjauto piršto. Viskas atsitiko tik prieš dvidešimt minučių, bet Reiki ener­gija gali šitaip stipriai pagreitinti gydymą.

Minėjau, kad galima vaistus ir kitas priemones pakrauti Reiki. Tam reikia paimti buteliuką tarp delnų ir leisti energijai tekėti. Yra ir kitokių būdų, kaip tai padaryti. Rankų laikymas delnais žemyn virš maisto gali būti ori­ginalus būdas palaiminti valgį. Pakrovę stiklinę vandens Reiki, jį paversite vaistu. Taip galite pakrauti bintą. Kristalus taip pat galite pakrauti šia ener­gija, nors galite tai padaryti efektyviau, jei turite II arba III Reiki pakopos simbolius. Aš panaudojau Reiki net savo automobiliui, kai gyvenau šalto klimato zonoje ir norėjau rytais greitai užvesti.

Apie šią didelės galios gydymo sistemą žinoma, kad šiame gydyme sunku padaryti ką nors neteisingai. Reiki energija turi intelektą, tolį pralenkiantį žmogaus žinias, ir užtenka tik ją aktyvuoti bei dėti rankas reikiamose padė­tyse arba ant skaudančių vietų. Energija pasirūpins gydymu ir atliks jį gerai. Gydovui nereikia jokio ypatingo ekstrasensorinio sugebėjimo ir net pro­ceso suvokimo. Tačiau yra viena nauda ir augimas — gavus Reiki mokymus gydančiojo parapsichologiniai sugebėjimai auga tuoj pat po pirmojo suderi­nimo ir visokeriopai tobulėja.

Gavus I Reiki pakopą pirmiausia man išsivystė parapsichologinis sugebė­jimas diagnozuoti. Kai uždedu rankas ant skaudamos vietos, dažnai žinau, kas negerai, ir mano spėjimas būna gana tikslus. Tačiau turėkite omeny, jog medicininio išsilavinimo neturinčiam žmogui diagnozuoti Amerikoje drau­džia įstatymas — atsargiai naudokitės tokiais sugebėjimais. Prieš pasakydami žmogui gydymo metu, ką matote, būkite atsargūs ir gerai pagalvokite. Jei situacija atrodo rimta, pasiūlykite aplankyti gydytoją. Sakykim, labai neiš­mintinga diagnozuoti vėžio. Tikiu atsakingu gydymo sąžiningumu. Papras­tai netinka žmogui pasakyti, kad jis miršta. Ekstrasensorinė (superjutiminė) informacija gali būti klaidinga, ir liga gydymo eigoje gali pasikeisti. Visuo­met atminkite ir išreikškite atjautą.

Šio planetinio amžiaus pabaigoje gydymo reikia mums visiems. Šiuo kri­tiniu metu nebėra laiko metų metais mokytis įgūdžių. Reiki atveju užtenka tik suderinimo, ir mokinys akimirksniu tampa gydovu. Mums reikia visų gydovų, kiek tik jų yra, ir dar daugiau. Galios sau suteikimo Reiki galimy­bės yra neįtikėtinos, ypač moterims. Atsiminkite, jog galios gavimas reiškia autentiškų sugebėjimų ir įgūdžių, o ne ego, įteisinimą. Juk žmogui, gaunan­čiam Reiki gydymą, didžiulė nauda gali ateiti iš karto, po vieno seanso. Reiki leidžia žmonėms labiau kontroliuoti savo sveikatą ir dažnai išvengti didžiu­lių išlaidų, medicininės sistemos nežmoniškumo ir drastiškų metodų. Reiki negali pakeisti medicinos, bet dažnai gali padaryti tai, ko tradicinė medicina negali, ir daro tai daug švelniau bei pozityviau.

Esant aštriam ir staigiam susirgimui (kaip gripas, peršalimai, galvos skausmas ar išnarinta kulkšnis) gali pakakti vieno Reiki seanso. Kai padėtis rimta arba chroniška, tuomet reikia daugiau seansų. Aš lyginu Reiki su ba­terijos pakrovimu: jei žmogus palyginti geros sveikatos, gali prireikti nedi­delio pakrovimo. Jei serga rimčiau, tuomet pakrovimo reikės daug. Chujiro Hayashi Reiki klinikoje žmonėms būdavo atliekami grupiniai gydymai kas­dieną arba dažniau, kol pasveikdavo. Jei sergama vėžiu arba ŽIV, kasdieniai gydymai duoda geresnių rezultatų nei savaitiniai, ir tai gali pakankamai užtrukti, kol prasideda pakitimai. Jei liga chroniška, patariu suteikti Reiki iniciacijas – ir kaip priemonę gydytis pačiam, ir vardan pačios iniciacijos. Jei turite Reiki suderinimus, gydykitės kiekvieną dieną, nesvarbu, sergate, ar ne. Atsižvelgiant į tai, kaip pasikrauna elementai, gydymų dažnis gali mažėti.

Tarp Reiki ir kitų gydymo prisilietimu ar rankų uždėjimu būdų yra ke­letas skirtumų. Svarbiausias skirtumas man buvo tai, kad I Reiki aš jau neprisiimdavau kitų žmonių ligos simptomų. Kai gydydavau prieš tai, moteris su mėnesinių skausmais išeidavo sveika, o aš iškentėdavau jos skausmus. Išmokau įžeminti energiją ir ją paleisti, bet dažniausiai tai užimdavo tiek pat laiko, kiek ir gydymas. Kartais po gydymo seansų jausdavausi labai blogai. Po I Reiki pakopos suderinimo situacija visiškai pasikeitė. Aš nebeprisiimu kito žmogaus skausmo, nors retkarčiais gydymo seanso metu savo kūne jau­čiu tam tikrus pojūčius, kurie man suteikia informacijos. Kai tik patvirtinu, kad suprantu pranešimą, šie pojūčiai pranyksta.

Niekada nebūčiau galėjusi pradėti gydyti ŽIV infekuotųjų ligoninėje, jei vis dar šitaip perimčiau simptomus. Ir nebūčiau galėjusi taip intensyviai gydyti, jei pabaigus gydymą, jausčiausi taip išsekusi, kaip būdavo prieš gau­nant Reiki. Po Reiki seansų jaučiuosi skaidri, harmoninga, įsižeminusi, energizuota ir visapusiškai geros savijautos. Jei man pačiai reikia gydymo tuo metu, kai gydau kitą, automatiškai dirbdama gaunu Reiki ir sau. Tai jokiu būdu neatitraukia nuo kito gydymo, ir jis gauna tiek, kiek reikia. (Venkite taikyti Reiki ar bet kokį gydymą, jei labai sergate arba pikta). Be to, Reiki metodu pajutau išaugusią jėgą ir efektyvumą, kurių seniai ieškojau. Kuo daugiau naudojame Reiki energijos, tuo labiau išauga sugebėjimas gydyti.

Yra dar vienas, unikalus dalykas, kurį tyčia palikau paskutinį. Tai Reiki principai. Nors Reiki nėra religija, ji senesnė už visas religijas, ji lieka ištiki­ma Rytų filosofijai. Reiki atėjo iš kultūros, kuri Vakarams atnešė bene visas mūsų metafizines technikas ir turbūt visą mūsų etiką. Mahajanos budizmas ir iš jo išaugusi Vadžrajana jau seniausiais laikais išvystė meditacijų būdus, vizualizaciją, ritualus, dvasinį ir žolinį gydymą, darbą su sapnais, sąmoningo mirimo, seksualinį gydymą gerbiant moteris, kelionių į praeitus gyvenimus, visokiausių bioenergetinio tobulėjimo bei sugebėjimų vystymo technikas ir dar daugiau. Studijuodama tantrinį budizmą (Vadžrajana), kad jį panaudo­čiau šiai knygai, nustebau radusi tenai visų religijų šaknis, įskaitant ir maną­ją Viką (Wicca). Pasaulis galėjo būti visai kitoks, jei tikrieji Jėzaus mokymai būtų tapę krikščionybe.

Mačiau daugybę Reiki principų variantų, kurie šiek tiek skyrėsi beveik kiekvienoje knygoje apie Reiki. Sakoma, jog juos užrašė Mikao Usui. Sąra­šas, kurį davė Hawayo Takata savo įkalbėtame garso įraše Reiki istorija, kaip ją papasakojo ponia Takata (Vision Publications, transcript page 11), turbūt labiausiai atitinka originalą:

Tik šiandieną nepyk.
Tik šiandieną nesirūpink.
Mes prisiminsime, ką turime gero ir pagerbsime savo tėvus ir motinas, savo mokytojus ir artimus, ir pagerbsime savo maistą.
Sąžiningai gyvenk ir užsidirbk.
Gerai elkis su viskuo, kas gyva.

 

Kita Reiki principų versija iš Larry Arnold ir Sandy Nevius „Reiki vado­vėlis", ten rašoma:

Tik šiandieną aš padėkosiu už visa gera, ką turiu.
Tik šiandieną nesirūpinsiu.
Tik šiandieną nepyksiu.
Tik šiandieną sąžiningai dirbsiu.
Tik šiandieną būsiu geras savo artimam ir visoms gyvoms būtybėms.

 

Kitoje versijoje rašoma:

Tik šiandieną nesirūpink.
Tik šiandieną nepyk.
Gerbk savo tėvus, mokytojus ir vyresniuosius.
Sąžiningai užsidirbk pragyvenimui.
Viskam rodyk dėkingumą.

 

Asmeniškai mano pasirinkimas yra pastarasis sąrašas, tačiau aš pridedu šeštąjį principą: „Gerbk visos gyvybės vienovę." Taigi jis tampa iš esmės po­nios Takatos sąrašu (tik neseniai radau). Šie principai atidžiai apgalvoti ir kasdieną naudojami paverčia Reiki gyvenimo būdu. Jie neprieštarauja nei vienai religijai ar religinei etikai.

Šių atjautos kupinų priesakų interpretacijos gali skirtis, priklausomai nuo individo. Dažnai žmonės klausia: „Aš patyriau incestą, kaip galiu gerbti savo tėvą?" Klausiu ją, ar ji gali gerbti kitą iš tėvų arba kokį nors kitą žmogų, kuris galėjo būti jai tikras tėvas? Kiti klausia apie pyktį. Aš patariu jiems nepuoselėti pykčio ir apmaudo, nelaikyti jo užgniaužus, kol sprogs. Man atrodo, jog šio principo esmė yra nuoširdžiai išreikšti jausmus ir išvalyti atmosferą neleidžiant neišspręstam pykčiui smilkti.

 I Reiki pakopos suderinimų gavimas yra labai svarbus etapas žmogaus gyvenime ir nuo to laiko gyvenimas pasikeičia negrįžtamai. Nors šie pasi­keitimai yra absoliučiai teigiami, naujajai gydovei būtinas pagrindas, kuriuo galėtų remtis, nes jos gyvenimas tampa visiškai kitoks, palyginti su buvusiuoju. Reiki principai gali labai padėti greitesniam augimui ir naujai pra­džiai. Meditavimas pagal juos ramina bei stiprina, jie labai tinka gydymosi seansų metu. Aš kviečiu savo mokinius, kad neatidėtų jų, o peržvelgtų ir pamąstytų apie juos. Principas apie Dėkingumą, matyt, pats svarbiausias iš visų.

Didžioji mokymosi apie Reiki dalis ateina gydant ir leidžiant energijai mokyti gydovę. Prašau, kad mano I Reiki mokiniai pirmąjį mėnesį po sude­rinimų kiekvieną dieną atliktų Reiki sau ir bent tris visus gydymo seansus per savaitę kitiems. Kuo daugiau mokinė naudoja Reiki, tuo daugiau ener­gija ją moko, ir tuo stipresnis darosi jos sugebėjimas gydyti. Kuo daugiau gydovės naudojasi Reiki, tuo labiau energija darbuojasi vardan jų asmeninio augimo ir savigydos.

Šis mano gyvenimas pašvęstas tam, kad galėčiau išmokyti gydyti kuo daugiau žmonių, kurie gali turėti iš to naudos. Aš mokausi kiekvieno įma­nomo gydymo metodo, ieškau kuo efektyvesnės technikos, kad galėčiau perduoti tiems, kam jų reikia. Reiki duoda man tai, ko negali suteikti kitos gydymo sistemos: per vieną popietę galiu apmokyti žmones, kurie anks­čiau neturėjo jokio supratimo apie gydymą ar energiją, ir jie grįš į namus jau kompetentingai praktikuojantys Reiki. Kitai gydymo technikai reikia daugybės mokymosi metų. Kai Reiki naujokės išklauso seminarą, aš visiškai tikra dėl jų galimybių ir aiškiai žinau, kad jų darbas bus tik labai teigiamas. Reiki niekada negali padaryti bloga ir nė vienas negali suklysti. Tai turbūt yra pati svarbiausia priežastis, kodėl aš taip labai vertinu Reiki. Ir dėl to ne­prieštaravo nė viena mano mokinė.

Peržiūrų: 7255 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.8/6
Viso komentarų: 9
0  
1 Pilotas   (12.06.2011 23:19) [medžiaga]
Viskas atrodytu gerai-gauti begalines energijos is Kosmoso(Visatos...ir t.t.t).Bet vienas bet-tas "mokytojas",be kurio atseit neimanoma perduoti ziniu,mokejimo.Jis (mokytojas) atsiranda pries tave(t.y,tu esi po juo-tai tarsi energetineje piramideje,savotiskas "MLM",kurios pirmasis ir visi sekantys(arba nesvarbu kuris is eiles mokytojas) yra susijas su tavimi.Gydyti,net patarti gali,tik zmogus gerokai esas aukstesnio dvasinio lygio,antraip jis pats perims tavo sveikatos sutrikimus,o gal net taps energetiniu vampyru...Gal toje mokytoju grandineje yra ..na sakykim "elitines"-"reptilines" klases atstovu.Tada as busiu jo donoru,nors ir busiu jau ismokes lengvai prisijungti prie Visatos energijos saltinio.
Mano vidinis,aukstesnysis "AS" kazkodel abejoja tokiom technologijom,nes mes patys esame Kurejo atvaizdai(Malda-Dieve Teve....),todel nemanau,kad reikia kazkieno pagalbos.Vektoriaus,kuria kryptimi judeti reikia,ir tai pajausime kiekvienas individualiai.Cia tik mano nuomuone.Gerbiu visas kitas.

0  
2 kundi   (14.06.2011 19:26) [medžiaga]
manai, kosmosas, kaip kokia karvė ar ožka, nori ir melži. nueini į piramidę , duj dievą melšt. baikit tuos bredus,

0  
3 :)))   (18.06.2011 15:43) [medžiaga]
Taip, kosmosas kaip kokia karvutė ar ožkytė, nori ir melži. tik sugebėk norėti ir priimti ką tau duoda.

0  
4 ekstrasensė   (19.06.2011 15:45) [medžiaga]
ekstrasensai žino, kad yra velnio gudrybė, yra juoda energijė, o ne vien švari , dievas tikrai ne karvė, jei nori duoda, kiekvienam tiesiogei, nerek amam jokių netikrų( sumeluotų) piramidės karkasų, kures vadina piramidiem. kryžei, kurie stovi česukuos neša mirtį, gadina biolaukę žmogaus. tik taisingi gyduo, o kiti mirdo žmuonių kūną ,ardo nepataisuomai. ištirkit pabuvuojančius ty - pamatyset, kun aš buvau teisi.jagerskas tun gale paaiškinte išsameu.

0  
5 jo   (22.06.2011 13:06) [medžiaga]
jagerskas, o geras dedukas, viskun išmana ans. teko lankytes, gerai ... fainas energetinis užtaisas gavuos, na jo.

0  
6 mažu   (24.06.2011 21:29) [medžiaga]
tas netol stoties dirba, tur kabinetą savo, žinau, ilgaplaukis tokis simpatukas dedukas, teko lankytis,nepadėjo, daktarus lankyt vistiek reikėja. nuramina, bet daugeu , tai nieko nepajutau.skausmas po dvejų parų atsinaujino , kaip nekeista meldžiantis. manau, jie visi dirba su tumsos jėgom, ištraukia tumsa šviesą, po maldų grįžta šviesa, dievo duotą skausmą pradedam jausti.ne viens mano draugs lankęsis pas benergetikus pasakuoj tų patį .tikiu tik daktaras. niekam daugeu.

0  
7 Rolandas   (29.06.2011 20:05) [medžiaga]
Reiki muzika... Pasaka...

0  
8 x   (16.08.2011 09:00) [medžiaga]
......."energetineje piramideje" tureta omenyje kas buvo pries tave(visa grandine),nes pirmos pakopos metu mokinys gauna pirmaji suderinima(iniciacija) is reiki meistres ar mokytojos,kurios proceso metu stovi uz mokines nugaros ir piesia simbolius.Veliau pakartoja viska is priekio ir vel grizta baigti proceso is nugaros.O sitie meistrai ar mokytojai irgi buvo gave is kazko suderinima.Tai is kur gali zinoti,kad toje suderinimu grandineje nebuvo tamsiuju jegu atstovu?,kurie ir naudos tavaja energija???kaip voras nutieses gija iki muses.Zmogui nereikia jokiu bureliu,jis savyje turi VISKA.Pasiskaitykyte apie ,i vakarus plustancus rytu mokymus, Omraam Mikahael Aivanhov knygoje "Kas Yra Dvasinis Mokytojas" placiau....

0  
9 nomeda   (21.04.2016 09:51) [medžiaga]
Sveiki, aš nesenai išbandžiau reiki seansus čia http://www.rutareiki.com/ ir likau labai sužavėta. :) Išties tai puikus dalykas ir labai veiksmingas. Išgydo ir sveikatos problemas ir dvasines. Būtinai dar kartą eisiu.

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0