Pirmadienis, 25.09.2023, 18:52
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Lapkritis » 29 » Naujos idėjos matematikoje ir fizikoje
16:12
Naujos idėjos matematikoje ir fizikoje
Kas gi vyksta moksluose?
Pastaruoju laiku vis daugiau fizikų pasisako apie matematikos ir fizikos mokslų tarpusavio supratimo mažėjimą....
Technikos mokslų daktaras V.Lenskis teigia [2], kad tik 0,1% visos sukurtos matematikos veikia realiai. Prof.L.Klimka rašo [3], kad ,,šiuolaikinė matematika nuo realių gamtos reiškinių atitrūko į tokį abstrakcijų lygį, kad fizikai nesupranta kuo už siima kolegos...”.
Ką mano patys matematikai? Anglų fizikas Stephen Hawking savo knygoje [4] rašo: ,,1931 metais matematikas Kurtas Giodelis įrodė savo garsiąją teoremą, atskleidusią matematikos prigimtį.
Teorema teigia, kad,laikantis bet kokios formalios aksiomų sistemos (kaip formuluojama šiuolaikinė matematika), visada lieka klausimų, kurie, remiantis sistemą apibrėžiančiomis aksiomomis, negali būti nei įrodyti, nei paneigti. Kitaip tariant,Giodelis įrodė, kad egzistuoja problemos, kurių negalima išspręsti remiantis bet kuriuo taisyklių ir procedūrų rinkiniu.
Giodelio teorema nustatė esmines matematikos ribas.Tai sukrėtė visuomenę, nes paneigė plačiai paplitusį tikėjimą, kad matematika yra plati ir išsami sistema, turinti vieningą loginį pagrindą.
Giodelio teorema, Heizenbergo neapibrėžtumų principas ir praktinė negalimybė nuosekliai nagrinėti netgi deterministinės sistemos evoliuciją, kuri tampa chaotiška, sudaro esminius mokslo žinių apribojimus, kurie buvo suprasti tik dvidešimtajame amžiuje".
Vadinasi, mūsų matematika negali teisingai atspindėti mūsų realybės reiškinių?!
Aišku, kad visi turimi matematiniai principai ir matematinės žinios buvo perkelti į geriausią, kol kas, proto atžvilgiu, mašiną. Kadangi, pagal Giodelį, matematika yra netobula, tai ir mūsų kompiuteriai yra dar labai netobuli?!
Panagrinėkime matematikos atsiradimą.
Iš esamo žinių lygio galima būtų teigti, kad matematika pasisavino dvipusių svarstyklių principą, kuris tapo naudojamų matematinių lygčių pagrindu. Tai įvyko istorijos eigoje vykstant prekybai ir mainams įvairių šalių turguose ir pan., kai buvo pradėta prekybines operacijas užrašinėti ant rašomųjų paviršių. Geometriniu požiūriu, šios svarstyklės veikia vienoje plokštumoje. Pav: žemiau:

Pvz: x=2. a=b ir t.t.
Priimta, kad mūsų pasaulis yra trijų išmatavimų. Todėl mūsų dabartinė plokštuminė matematika negali pilnai aprašyti realių erdvinių reiškinių,ypač,kai saveikauja trys kūnai.
Kas atsitiktų, jeigu mes paimtume kitokias, tris išmatavimus atitinkančias svarstykles?
Atlikime fizikinį eksperimentą. Paimkime trišones svarstykles, tarp kurios lygių pečių yra po 120 laipsnių kampą. Praktiškai galima panaudoti metalinį lygiašonį trikampį. Jo galuose ir centre išgręžkime skyles; kampuose pakabinkime svarelius po 100g, centre siūlą pakabinimui.Pav:ž emiau:
Gausime trijų kūnų pusiausvyrą. Nuėmus vieną svarelį, turime dviejų kūnų pusiausvyrą. Uždėjus atgal,- vienas svarelis atsveria sistemą iš dviejų svarelių Kaipgi tai parašyti matematiškai? Parašius: 100g+100g=100g?-būtų visiška nesąmonė mūsų įprastinės plokštuminės
matematikos rėmuose).Yra šie variantai: prie lygybės prirašyti dar vieną brūkšnelį: ≡ arba parašyti pagal analogiją, nes keičiasi svarstyklių lygsvaros elementas-iš dvipolio jis tapo tripoliu:2= →
Bet visą savo informaciją mes fiksuojame plokštumose, tai ir šiuo atveju užrašykime naująją lygybę
plokštumoje. (Tik sukūrus holografinį informacijos fiksavimą galima būtų užrašyti erdviniu būdu).
3
Taigi:100g+100g=100g.Tai įtikinamai siejasi su perėjimu iš dviejų kūnų pusiausvyros į trijų kūnų pusiausvyrą. (Ši nauja matematinė lygybė 2004m.sausio 5d. buvo įregistruota Lietuvos autorių gynimo asociacijoje,reg. Nr.557).
3 4 5 ∞
Buvo įvestos daugiapolės lygybės. Kodėl netiko aukščiau nurodyta lygybė ≡ ?
Mano manymu, ateityje kuriant naujas matematikas, paremtas tarpusavyje sąveikaujančiais 4-iais,5-iais ir t.t. objektais, lygybės brūkšnelių skaičiaus didinimas nėra optimalus.
Norėčiau pridurti, kad fizikoje yra žinomi bandymai,kai į sąveiką buvo apjungti 4-i,5-i ir daugiau objektų.Pav: panaudojus ratu sustatytus penkis veikiančius radiolokatorius virš jų sąveikos centro atsirasdavo tam tikri plazminiai dariniai (matomi po spec.metalinių miltelių išbarstymo).
Panašius rezultatus gavo ir A. Kozyrevas,panaudodamas 2-3-ų metrų dydžio veidrodžių sistemas...
Išvada: Jeigu daugelio objektų sąveika yra įmanoma,tai galimos ir matematikos, aprašančios šias sąveikas.
Naujoje matematikoje daugyba atrodo :2x1=6;2x2=12 ir t.t. Daugyba yra erdvinis judesys spirale į viršų, o dalyba spirale judesys į apačią.
Paimkime pvz: 2x1. Pasitelkdami vaizduotę, įsivaizduokime, kad turime begalinį kiekį dvejetų (nes matematikoje operuojama nuo 0 iki ∞), tarsi horizontalių plokštelių (kortų) sudėtų viena ant kitos.Realiai negalime turėti neigiamų plokštelių bloko.Pav:ž emiau:
Bet mūsų įprastinė matematika negali funkcionuoti vien tik su teigiamais skaičiais. Todėl veikimo plokštuma buvo padalyta pusiau:į ,,+" ir,,-". Pagrindu tapo atskaitos taškas O (nulis). Pieš.
žemiau.
Praktiškai galima teigti,kad tai nulis yra ,,dalinamas” pusiau.: į,,+" ir ,,-". Pav: +5-5=O
Filosofijoje tai suprantama kaip Gėris (+) ir Blogis (-).
Nulis (O) dabartinėje matematikoje tapo daug svarbesniu už begalybę.Tai įrodo tas faktas, kad buvo įvestos dvi begalybės: +∞ ir -∞. Todėl bendrai gaunamas tik nulis: +∞-∞=0.Sulankstomo peilio principas.Štai čia ir visa mūsų matematika…..
Bet, nulis (O) visada buvo ir yra suprantamas kaip atsiradimo ir vystymosi pradžia?! Tai įsivedę prieš nulį dar kažką,ar jį padalinę, mes griauname visą savo supratimą apie pradžią.?
Ar gali būti kažkoks procesas neigiamas, kai jo laikas lygus nuliui?
Pav.Fizikoje yra keletas temperatūros skalių:Kelvino, Celsijaus, Farenheito ir kt.Dabar fizikoje vartojama Kelvino skalė,kurioje atskaitos taškas- absoliutus nulis ir nėra jokių minusų.Tai rodo, kad fizikoje vyksta kažkoks progresas.
Kaip visa tai atrodo energetikoje?
Važiuodami mašina ( mūsų ,,+”) deginame kurą ir kartu teršiame savo aplinką ir orą ,kuriuo kvėpuojame,taip šildome atmosferą,atsiranda triukšmas dirbant varikliui (mūsų ,,-").Tai tik artimiausi mūsų minusai,susiję su nafta.
Kiek naudos turime iš atominės energetikos tiek pat ir minusų: reikia kaž kur saugoti radioaktyvias atliekas,šildoma atmosfera, avarijų tikimybė (Atsiminkime Černobylį ir jo minusus).
Taigi, mes iš kaž kokios medž iagos galime ,,ištraukti” labai daug energijos, pav:1010 :
Bet 1010(pliusai)-1010(minusai) =0.Kur čia yra mes-ž monija?
Išvada: Mes esame tarp tų skaičių,energijų. Kol ž monija yra
santykinai aukščiau,tai padėtis yra kontroliuojama. Bet kai šios
energijos ir jų nešami ,,minusai" užgoš ž moniją?Kas bus tada?
Apie begalybės problemą savo knygoje [5] rašo rašytojas Joseph Murphy. 108 puslapyje skaitome:”Begalybė
negali būti padalinta ar padauginta.Ji turi būti vientisa,viena.Negali būti dviejų begalybių,nes tada jos
susikirstų viena su kita,ir neutralizuotų viena kitą”…
Pakankamai logiškas paaiškinimas.
Todėl dviejų kūnų pusiausvyros atveju mes turėsime tik vieną teigiamą (kortų) plokštelių skaičių bloką (Vienoje plokštumoje gali būti tik vienas to paties skaičiaus-plokštelių blokas).
Tuo tarpu operacinis skaičius 1,gavęs daugybos impulsą,pasiima vieną plokštelę – dvejetą ir atverčia ją į vertikalią padėtį. (Taip matematiškai gauname: 2x1=2). Pav. žemiau: Statome iš plokštelių-skaičių sieną. Operacinis skaičius atverčia tiek plokštelių-skaičių,kiek jis turi daugybos impulsų.Taip suprantant matematinę daugybą ji įgyja realią fizikinę prasmę. Jei 2x2=4, čia yra atverčiamos dvi (kortos) plokštelės-dvejetai,kurios išsidėsto viena ant kitos.
Kai mes turime erdvinę trijų kūnų pusiausvyrą, aprašytą aukščiau, tai šiuo atveju yra trys (kortų) plokštelių-skaičių blokai.Tokiu atveju operacinis skaičius, gavęs judėjimo impulsą, jau juda trikampiu-ratu,atverčia tris (kortas) plokšteles-dvejetus ir pagal analogijos principą (trikampio) šios (kortos) plokštelės-dvejetai išsidėsto trikampiu vertikaliai.Pvz: 2x1=6-pirma vija, o 2x2=12-antra spiralės vija, 2x3=18 ir t.t. Erdvėje judama spirale į viršų.(Šiuo atveju vietoj ,,sienos” būtų ,,bokštas”).Pasirenkame,kad daugyba-tai judesys pagal laikrodžio rodyklės judėjimą į viršų, o dalyba-judesys prieš laikrodžio rodyklės judėjimą į apačią: 3 Pav: 18:3=2 Pav.žemiau-daugyba.1,2,3.
Kyla natūralus klausimas. Kam to reikia ir ką mes galime iš to turėti?
Moldavijos ir Ukrainos mokslininkai J.S.Potapovas ,S.J.Potapovas ir L.P.Fominskis išleido knygą [6]. Šios knygos 4 skyriuje randame išvadą,kad ,,kiekvienam džauliui kūnui įsukti panaudotos energijos šis išspinduliuoja energijos du džaulius’’.Tai yra eksperimentinis šių mokslininkų darbo rezultatas. Jis buvo gautas sukūrus šiluminį generatorių,kuriame sukūrinis judesys yra suteikiamas tekančiai vamzdžiu vandens srovei.
Tai patvirtina mūsų naująją erdvinę matematiką,kurioje 1=1+1 arba 1=2.Mūsų įprastinė plokštuminė matematika nesugeba paaiškinti tokio energetinio disbalanso.
Siūlau atkreipti dėmesį į erdvinius judesius abiejų lygybių atvejais.Pirmu atveju ,,plokštelėsskaičiai” dedamos viena ant kitos-,,statome sieną”.Erdvėje yra plokštuminis judėjimas į viršų.
Antru atveju yra sukūrinis judesys aukštyn.(Erdvinė figūra-,,bokštas”).Statikos požiūriu antrasis variantas žymiai patikimesnis.(Plokštuminis variantas realiai negali būti pritaikytas.Tik abstrakčioje plotmėje).
Gamtoje susidaro didžiuliai sukūriai-tornado,kai susiduria šilto ir šalto oro masės, ir atsiranda didžiuliai žaibai.Nuo ,,užgimimo” praėjus tam tikram laikui šie sukūriai nepaprastai sustiprėja. Dabar mes žinome –kodėl. Čia visa sukimosi metu gauta energija panaudojama tik naujų oro sluoksnių ir vėliau vandens įsukimui.  Vanduo yra sukimosi energijos pakeliamas, ir prieš tokį tornado juda didžiulės vandens masės.
Uzbekų firmos ,,ERG" mokslininkai energetiniu požiūriu [7] išnagrinėjo sukūrius energetiniu požiūriu: ,,Energijos kiekis planetos noosferoje praktiškai visą laiką vienodas, bet jame pastoviai atsiranda energijos sutankėjimai (tornado,taifūnai,sukūriai). Toks sukūrys ,,išsiurbia" energiją iš aplink esančio ir turinčio didesnę entropiją oro. Tuo pačiu jis sumažina entropiją savo viduje! Kas gi dėl to ginčysis? Lieka paslaptimi, kaip tokiomis sąlygomis galima buvo padaryti išvadą, kad entropija visada auga. O juk tai – Antrasis Termodinamikos Dėsnis-visų fizikos dėsnių ,,Karalius", kuris pusantro šimtmečio valdė energetikos vystymąsi planetoje! Bet,kadangi suformavusių šį dėsnį mokslininkų autoritetas be galo aukštas, tai iki šiol niekam neuž teko dvasios pasakyti, kad ,,Karalius yra nuogas!"
Tuo tarpu Potapovų sukūriniai vandens generatoriai gautą energiją atiduoda naudingai ir Potapovų sukurta energetinė sistema uždara.Ore ir vandenyne atsiradęs sukūrys yra atviras-į jį įsukami vis nauji oro ir vandens sluoksniai. Todėl,deja,nevaldomame procese ir gaunami griaunantys tornado veiklos padariniai.
Kiek žinoma, gamtoje nėra begalinio tiesiaeigio judėjimo. Kaip tik begalinis judesys -yra judėjimas ratu,elipse…
Todėl mano nuomone,1-ąjąją judėjimo aksiomą galima parašyti paprasčiau ir labiau suprantamai:kiekvienas kūnas siekia užimti padėtį,kurioje jo išorinė energija yra minimali.E0=0. Kūnai krenta žemyn, nes ant Žemės jų energija mažesnė negu virš Žemės. Galima užrašyti kitaip: kūnas siekia – savo grad E=0. Dėl to stūmia vienas kitą du kūnai su vienodu elektros krūviu (+ ar -), nes jų bendra energija būtų didesnė.Kūnai su skirtingais elektros krūviais vienas kitą traukia, nes sumažėjus jų bendram krūviui, jų energija mažėja.Kūno E0=const.- mano manymu, yra inercijos priež astis: gavęs papildomos energijos E1 kūnas juda siekdamas atsipalaiduoti to energijos kiekio (kai E1>E0) .Taigi,- visai nesvarbu,ar Žemė traukia pakeltus kūnus ar ne. Būdamas energetinėje erdvėje kūnas siekia sumažinti savo išorinę potencialinę energiją.Dabar kitaip galime analizuoti mago ar jogo Ramano levitaciją, pademonstruotą pereitais metais prieš Baltuosius Rūmus. (Tai rodė daugelis pasaulio telekanalų). Ramana moka valdyti savo vidinę energiją ir ją sumažina (panašiai, kaip pučiant karštą orą į didžiulį balioną,šis pradeda kilti). Jo energija tampa lygi levitacijos metu vietos erdvėje energetiniam potencialui.Vis dėlto manau, nesvarbu ką jis demonstravo. Svarbiausia,kaip jis tai atlieka ir ką tuo norėjo mums pasakyti?
Austrijos sostinės Vienos fizikos profesorius Feliksas Ehrenhaftas atliko įdomius bandymus su vakuuminiame inde esančiomis įvairių medžiagų dalelėmis.Jos pakildavo į orą ir sukosi jas apšvietus šviesos spinduliais .Prof.F.Ehrenhaftas teigia [8], kad ,,šviesa turi sukamąją jėgą”.
Mes atlikome panašius bandymus,naudodami Krukso radiometrą .Tai stikliniame vakuuminiame inde ant ašies esantys vienodi metaliniai sparneliai,-malūnėlis. Kas įdomiausia,- šis malūnėlis sukasi ne tik nukreipus šviesos spindulius statmenai į sparnelius, bet ir iš apačios arba iš viršaus į sparnelius,pav: Saulės šviesą iš viršaus arba panaudojus grafoprojektorių, kai šviesos srautas eina iš apačios į viršų ….
Šiuolaikinėje astronomijoje yra žinomas YORP efektas.Praeitais metais šio efekto tyrinėtojai Žan-Liuk Margo ir Patrik Teilor [13] prieš Saulę pastatė ventiliatorių,kuris ... nuo Saulės spindulių pradėjo suktis.
Deja ,abu mokslininkai nesuprato šio bandymo esmės.
Išvada: prof.Ehrenhaftas buvo teisus,teigdamas, kad šviesa be banginės ir korpuskulinės turi ir sukūrinę -torsioninę prigimtį.
Tęsdami savo bandymus mes nepermatomu ekranu uždengdavome arba kairiuosius arba dešiniuosius Krukso radiometro sparnelius , kai šviesos spinduliai buvo nukreipiami horizontaliai į vertikalius radiometro sparnelius.Gavosi įdomus rezultatas,- kairieji sparneliai sukosi pagal laikrodžio rodyklę ,kai dešinieji būdavo uždengti.Dešinieji visai nesisuko,arba šiek tiek sujudinus
sukdavosi prieš spindulių kritimo pryptį, kai kairieji sparneliai buvo uždengti.Pastaba: visi
sparneliai buvo vienodi- nenudaž yti jokia spalva.Iš principo tai reiškia, kad vietoj linijinio yra
tik skersinis slėgis.Šis rezultatas neturėtų mūsų stebinti.Žinoma, kad šviesos bangos yra elektromagnetinės ir jos yra skersinės.Kas gi būtų su Žemės augalais, jei juos pastoviai ,,slėgtų" Saulės spindulių slėgis?? Galima tik konstantuoti:
Hiuigensas ir Niutonas savo hipotetines banginę ir korpuskulinę šviesos teorijas paskelbė 17 amžiuje,todėl žymiai vėliau atliktų ( su naujomis priemonėmis) prof.Ehrenhafto ir mūsų bandymų rezultatai ( ir pavyzdys su ventiliatoriumi) įneša abejonių Niutono korpuskuline teorija.
Pvz: rusų fizikas B.Poltorackij [14] teigia, kad mes negalime sriubos vadinti ,,šaukštine", jei sriubą valgome šaukštais...Panašiai yra ir su šviesa. Jeigu medžiaga šviesą sugeria porcijomis, tai visai neįrodo, kad šviesa susideda iš dalelių-fotonų.
Mokslininkai visame pasaulyje tobulina sukūrines technologijas: akademikas A.Akimovas
[9] Rusijoje torsioninį generatorių panaudojo metalų savybėms keisti (padidino metalų atsparumą korozijai ir t.t.). Krokuvos profesorius A.Paserbas [10] įsriegė vamzdį.Pasirodo, vamzdžiai su sriegiu viduje tris kartus geriau išlaiko perduodamo jais vandens šilumą.
Amerikietis R.Klemas sugalvojo ir pagamino [11] rotorinį-sukūrinį variklį, kuriam tereikia kas 150.000 mylių pakeisti 11ltr tepalo (paprasto aliejaus).


Reikia paminėti ir ne fizikus. Norvegų dailininkas ir skulptorius Reidar'as Finsrud'as [12] po 12 metų kūrybinio darbo sukūrė savo ,,Dinaminę skulptūrą", tuo labai nustebindamas ....fizikus.Tai unikali mechaninė sistema su nuolatiniais magnetais, kurioje pastoviai ratu juda metalinis rutulys.Fizikoje tai yra laikoma 1-os rūšies amžinuoju varikliu;PERPETUMM MOBILE.
Pastaruoju laiku pasaulyje didėja susidomėjimas vadinamaisiais „ magnetiniais" varikliais, kurie praktiškai išsprendž ia ž monijos energetines problemas .Apie tai skelbiasi firma Perendev [15], išradėjas anglas E.Serlas, kinietis Wang-Shum-Ho [16] ir kt.Tai jau 2-os rūšies „amžinieji"varikliai. Aišku,- jie veiks kol nesudils guoliai ir kitos detalės..Todėl jų amžinumas yra sąlyginis.Šių variklių veikimo principe panaudotos stiprių neodiminių magnetų tarpusavio stūmimo jėgos, organizuotos sukimuisi gauti. (apie ką kalba jų išradėjai). Daug medž iagos apie magnetinius variklius yra svetainėje Youtube ir kt.
Žinoma, neįmanoma sudėti į vieną straipsnį visos informacijos apie jau sukurtas sukūrines technologijas. Bet pateikti pavyzdžiai rodo, kad sukūrinės technologijos gali išspręsti visas žmonijos problemas.
(Mechanikoje, nagrinėjant svirtį arba kilnojamą skridinį,kurie gali suktis apie ašį, jau atsiranda tam tikri efektai,-laimime jėgos, pralaimime kelio...Taigi, jau mechanikoje sukimasis kaip fizikinis procesas atveria naujas galimybes).
Panagrinėkime žinomą Ferma teoremą: xn+yn=zn, kai n>2. Kai n=2, lygtis išsisprendžia lengvai, esant x=3,y=4 ir z=5. Panagrinėkime tai iš erdvinio geometrinio taško. Kai n=2, turime tris kvadratų plotus. Du mažesni plotai sudaro didesnįjį. Plokštuminėje matematikoje sprendimas randamas nesunkiai.
Prateskime šią analogiją,kai n=3.Dabar turėsime tris kubus,kai visada realiai galime rasti vieną didesnį kubą,į kurį pilnai įmanoma būtų patalpinti du mažesnių kubų tūrius erdviniu atž vilgiu.Pvz: kai 1ltr (1ltr=1dm3 ) ir 2ltr (2ltr=2dm3 ) vandens supiltume į 3ltr (3ltr=3dm3 ) kubinį indą.Pabandę ištraukti kubinę šaknį iš visų šių skaičių natūrinių negausime. Aišku,šiuo atveju sąlygos,kad x,y ir z būtų natūriniai skaičiai išlaikyti negalime.
Tai neatitinka mūsų realaus fizikinio pasaulio...Kai n>3 ,manau,kad iš viso kalbėti netenka,nes tai jau ne mūsų realybės objektai. Mes jų tiesiog nesuvoktume.
IŠVADOS:
Reziumuojant galima būtų pasakyti: mūsų įprastinė matematika tvirtai ,,įsikūnijusi" mūsų mąstyme ir diktuoja savo taisykles visose gyvenimo srityse: vidaus degimo varikliuose stūmokliai juda pirmyn ir atgal-plokštuminis principas: pirmyn-atgal; mūsų kompiuterių pagrindinė elementinė bazė susideda iš dviejų elementų: 0 ir 1.
Taigi, dauguma pačių svarbiausių žmonijos sukurtų technologijų atitinka plokštuminę matematiką.
Fizikoje ir technikoje- pagrindinis yra: skaidymo- ardymo principas: skaidoma nafta, atomas ir t.t.
,,Pliusesnio" principas pasireiškia socialinėje ir sportinėje plotmėse:nugalėtojas visada ,,pliusesnis".Todėl visuomenėje,kurioje turi būti tam tikra pusiausvyra. Atsiranda savi ,,blogiukai": blogos mergaitės, blogi berniukai ir pan.
Naujoji matematika įgalina apsieiti be minusų (yra erdvinis judesys aukštyn ir žemyn): nugali visi.Todėl atsiranda išvada, kad norint pakeisti pasaulį, reikia pakeisti žmonių mąstymą, reikia vaikus mokyklose pradėti mokyti naujos torsioninės matematikos.
Naujų technikos priemonių kūrimas pagal senus dvipolius plokštuminius principus neišgelbės žmonijos šiame jos etape.Nes,- jos visos paremtos ardymu ir skaidymu. Tai, galų gale, atveda prie nuostolių...
Moksluose ir technikoje atsiranda galimybės kurti naujas teorijas ir eksperimentus, gaminti aplinką tausojančias technologijas Šia technologijas jau pereitame amžiuje kūrė įžymusis austrų išradėjas V.Šaubergeris.Dabar Europoje V.Šaubergerio darbų tyrinėtojai renkasi į savo kongresus.Viename jų,vykusiame Švedijoje, teko dalyvauti ir man.
Pvz:Dr.V.Lenskis mano, kad trijų bazinių elementų pagrindu sukurti nauji kompiuteriai būtų bendraujantys.
Mano nuomone, Tripoliariškumas arba Trejybė yra pagrindinis sąmonės principas.Vadinasi, mokslas susivienija su religija!Atsiminkime Trejybę:Dievas-Tėvas,Dievas-Sūnus ir DievasŠventoji Dvasia.Manyčiau, tai jau vyksta informacinėje erdvėje:religija įsilieja į mokslą, kaip tam tikros informacijos šaltinis ir,netgi, idėjų generatorius. Beje, kiekvienoje pasaulio
religijoje yra simbolių, kurie atspindi daugiapolius ryšius tarp objektų..
Literatūra:
1. Стекачёв В.И.Пострелятивистская вневременная фундаментальная физическая и
космологическая теория эволюционных галактических циклов Вселенной - единая теория
мироздания, 2004, Петербург,Физический конгресс.
2.V.Lenskis.Tarptautinės aukštosios akademijos paskaitų kursas.1994m.psl.177 (rusų kalba).
3.L.Klimka. Fizikų Žinios.2002.Nr.22.
4.S.Hawking. Visata riešuto kevale.2003.Psl. 145
5. Joseph Murphy: Laws of Cosmic Spiritual Power.1999. Page 108.
6. J.S.Potapovas ,S.J.Potapovas , L.P.Fominskis.Sukimosi energija.2000.(rusų kalba)iš interneto.
http://www.transgasindustry.com/books/Potapov/vvedenije.html
7.http://www.erg.glb.net
8. F.Ehrenhaft. Rotating Action on Matter in a Beam of Light Science 101(#2635):676-677 (June
29,1945
9. A.E.Akimov. Trudy,Tom 1.ISBN 1027-4359.Maskva.2000.Page 94.(rusų kalba)
10.www.cemail.com.pl
Peržiūrų: 3670 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/2
Viso komentarų: 6
0  
1 qaz   (30.11.2011 12:52) [medžiaga]
siaip tai kaip ir nieko nuostabaus nu aisku bandoma matematiskai aprasyt, kaip ir aiskiau, bet visa esme, tai tie su tuo dvipoliu ar kokiu ten mastymu jie veikia jie kontroliuoja ir tai matosi, matematika neisgelbes reikia zet placiau jie tie kurie viska grobe, kitus naikino sukure sita sistema kuri istikruju zlugs zlugs ir jie, tai tik laiko klausimas ir jo veliau bus visai kitaip, kaip ir su sita nauja matematika, tie kas kontroliavo, tai sedejo taipsakant ant sprano laikesi ant tu kat ir dabartiniu bomzu nu taipsakant, nes kitokius kaip jie tai naikindavo o tuo paciu ir priejo priaina liepto gala, nes jie nesisneka o bando konroliuot vadovaut, nesisneka su tais ant ko joja nu jo jie bandys bendraut savo senais metodais, bet neras bendros kalbos su tais kurie placiau masto, nes vienintelis varijantas jiem, tai praplest savo akiraty ir zino jie matyt, kat tada bus tik pradedantieji taipsakant mazesni us tuos ant kuriu jojo o beto jie bailiai, gali iskylt klausimas kaip jie visko pasieke jai istikruju jie nevykeliai taipsakant o gi atimt is kito dauk proto neriaikia

0  
2 Almiasas   (30.11.2011 15:05) [medžiaga]
Taip... Kas dėl Finsrud'o judančio rutulio yra įdomus video: http://video.google.com/videoplay?docid=553061720631716456

Dalykas tikrai įdomus, labai įdomus.

0  
3 Set   (30.11.2011 15:32) [medžiaga]
Gan įdomiai parašyta, bet klaidingai. Aš, kaip išmanantis fizikos pradmenis, galiu pasakyti, kad kur buvo atlikti "skaičiavimai" po 100g yra tikrai klaidingai aprašyta. Jeigu matematikas (aš taip spėju), kuris parašė šį straipsnį, persiskaitytų mokyklini fizikos vadovėlį, tai suprasu daugelį šių "neišsprendžiamų" lygčių.
Ir bėje, fizikoje nėra sprendžiamiamos lygtys trimatėje erdvėje, viskas yra išskaidoma į X Y Z. Juk pagal šį straipsnį būtų neįmanoma sukurti tikroviškų trijų matmenų žaidimų, kurių šiuo metu internete yra pilna.

0  
4 Almiasas   (30.11.2011 15:52) [medžiaga]
Pastaba dėl trišonių svarstyklių: Cituoju:
Quote
Atlikime fizikinį eksperimentą. Paimkime trišones svarstykles, tarp kurios lygių pečių yra po 120 laipsnių kampą. Praktiškai galima panaudoti metalinį lygiašonį trikampį. Jo galuose ir centre išgręžkime skyles; kampuose pakabinkime svarelius po 100g, centre siūlą pakabinimui. Gausime trijų kūnų pusiausvyrą. Nuėmus vieną svarelį, turime dviejų kūnų pusiausvyrą. Uždėjus atgal,- vienas svarelis atsveria sistemą iš dviejų svarelių Kaipgi tai parašyti matematiškai?


Čia nepamirškime, kad kol kas vis dar gyvename ir vaikštome ant Žemės. O Žemėje egzistuoja svorio jėga, kurios modulis paprastai lygus F=m*g. Pakabinti ant trišonių svarstyklių pečių, kurių ilgiai bus l, svareliai svarstyklių centre sukurs po sukimo momentą, kurio modulis bus lygus po M1=l*m*g. Kadangi svarstyklės bus pusiausviros, tokiu atveju galios dėsnis, kad trišonių svarstyklių centro atžvilgiu sukimo momentų suma turi būti lygi nuliui. Sukimo momentas - dydis vektorinis. Todėl vektorinė lygtis būna paprastai išskaidoma į trijų algebrinių lygčių sistemą, po lygtį X, Y ir Z ašiai.

Tai toks būtų tradicinės matematikos su fizika sprendimas.

0  
5 Almiasas   (05.12.2011 15:23) [medžiaga]
Nusprendžiau dar paanalizuoti šį straipsnelį, cituoju:

Quote
Moldavijos ir Ukrainos mokslininkai J.S.Potapovas ,S.J.Potapovas ir L.P.Fominskis išleido knygą [6]. Šios knygos 4 skyriuje randame išvadą,kad ,,kiekvienam džauliui kūnui įsukti panaudotos energijos šis išspinduliuoja energijos du džaulius’’.Tai yra eksperimentinis šių mokslininkų darbo rezultatas. Jis buvo gautas sukūrus šiluminį generatorių,kuriame sukūrinis judesys yra suteikiamas tekančiai vamzdžiu vandens srovei.


Deja, čia yra pseudomokslas, tas generatorius neveikiantis praktikoje... Plačiau apie tai galima pasiskaityti: http://www.humanism.al.ru/en/articles.phtml?num=000070

0  
6 pv.   (14.12.2011 15:08) [medžiaga]
Hmmm nesu matematikas, bet man atrodo kad +∞-∞=0 yra neteinga?!
Kiek suprantu +∞-∞=∞ , kaip ir ∞+∞=∞, o ne 2∞ ...
pataisykite jeigu klystu ...

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Lapkritis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0