Sekmadienis, 01.10.2023, 06:45
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Rugpiutis » 11 » Visatos įstatymai pirma dalis Violeta Messina
12:16
Visatos įstatymai pirma dalis Violeta Messina
PRADŽIA
 Pradžioje laiko buvo... Sakinys negali būti užbaigtas. Nėra žodžių pasaulio kalbose, norint apsakyti kas buvo pradžioje. Tai buvo vadinama daugeliu vardu: Dievas, Viešpats, Kūrėjas, Alachas...Kai kas ( anapusiniai ar metafizikai) tai vadino ...Energija. Bet taip buvo vadinama jau po pradžios sukūrimo. Prieš pradžią vardo nebuvo. Tas kas neturėjo vardo - turėjo Suvokimą. Kitaip tariant, idėją. Iš to suvokimo atsirado Vardas. Kada atsirado Vardas, neturintis Vardo galėjo įgyti įvardijimą. Mes vadiname Tai Energija. Energija sukūrė skaičius. Pirmasis skaičius buvo - VIENAS. Ir Energija buvo Viename. Sekantis skaičius buvo DU. Energija ir jos kūryba yra skaičius DU. Taigi, tenai buvo idėja, kūrimas ir sukūrimas. Prieš – dabar - po to. Kitaip: praeitis – dabartis – ateitis. Tai yra TREJYBĖ. Taigi, Energija sukūrė Laiką. Laikas su praeitimi, dabartimi ir ateitimi turi skaičiaus TRYS Energiją. Taigi, buvo DU ir buvo TRYS.Tačiau du trys yra Šeši. Taigi, Energija sukūrė erdvę. Erdvė yra šešios kryptys: aukštyn, žemyn, kairė, dešinė, pirmyn, atgal. Jei yra šešios kryptys – turi būti ir centras. Taigi, atsirado skaičius SEPTYNI.Trys ir Septyni yra lygu DEŠIMT. Taigi, Energija sukūrė MATERIJĄ. Materija buvo kuriama šešiomis pakopomis, ką Biblija vadina Šešiomis Kūrimo Dienomis. Šešios pakopos nusako šešias erdvės kryptis užpildant ją materija. Septintoji diena buvo sucentravimas, kitaip Visatos Centro sukūrimas. Šešios dienos taip pat nusako šešis anksčiau sukurtus reiškinius: Idėja, Įvardijimas, Numeris, Laikas, Erdvė, Materija. Skaičius Septyni reiškė galutinį koncepcinės Materialios Visatos sukūrimą.
SEPTYNIOS DIENOS
Taigi, pradžioje Energija sukūrė Visatą. Pirmą kūrimo dieną, Energija sukūrė šviesą. Tai ne ta šviesa kurią matome. Tai Šviesos šaltinis. Tai elektromagnetinis šaltinis, kuris pritraukia elektroną prie atomo. Pritvirtinus elektroną prie atomo visatoje nebeliko chaoso ir tuštumos. Elektronas pradėjo suktis apie atomą. Elektronai, besisukantys apie atomus pradėjo traukti kitus elektronus, ir taip atomai pradėjo jungtis vienas su kitu. Taip Visatoje atsirado dujos, skysčiai ir kietos medžiagos. Elektronams pritraukiant prie savęs naujus elektronus, keitėsi atomų struktūra sukurdama naujus cheminius junginius, kurie užpildė materiją įvairiomis sudėtingomis cheminių junginių konfigūracijomis. Taip atsirado įvairovė ir gausa. Ši sukurta šviesa buvo gerai. Taigi, atsirado materija ir joje egzistavo šviesa. Materijos kūriniai šviesoje turėjo šešėlį. Šešėlis buvo tamsus. Taip Energija Visatoje pasiskirstė į šviesą ir į tamsą. Taigi, atsirado Diena ir Naktis, rytas ir vakaras vienoje dienoje. Antroje dienoje Energija pasiskirstė tarp minties (idėjos) ir materijos. Visata buvo materiali. Idėja buvo Gamtos įstatymai, tuo pačiu ji tapo ir raktu į tuos įstatymus. Tai buvo pavadinta DVASIŠKUMU. Kūrimo Energija vadino tai Dangumi. Buvo rytas ir vakaras, antroji kūrimo diena. Trečią kūrimo dieną Energija sukūrė traukos jėgą. Materija užpildė erdvę ir laiką sujungdama materialius kūnus į visumą. Vanduo išsiskirstė į jūras. Materija pati savaime kūrė žvaigždes ir planetas. Taip visa materija tapo didžiule kūrinija. Šioje kūrinijoje Energija suteikė paskirtį elektronui. Elektronai trauks vienas kitą, sukurdami vis naujus ir sudėtingesnius kūrinius ir įgys vis naujas ir sudėtingesnes savybes. Tai buvo paruošimas naujoms gyvybės formoms atsirasti ateityje. Buvo rytas ir buvo vakaras, trečioje kūrimo dienoje. Ketvirtoje kūrimo dienoje atsirado žvaigždės ir planetos. Materialios energijos masės sankaupos sukūrė žvaigždes ir planetas, kurios išsiskirstė visatos erdvėje. Besiplečianti materija gimdė galaktikas, galaktikos kūrė planetas ir žvaigždes. Pasaulis, kuriame mes gyvename pradėjo savo egzistenciją. Šviesa užpildė tolimiausius visatos pakraščius. Buvo rytas ir vakaras – ketvirta kūrimo diena. Penktoje kūrimo dienoje Energija kūrė naujas gyvybės formas. Energija sukūrė tokias gyvybės formas kurios galėjo pačios kurti ir daugintis. Gamtos ir kūrimo įstatymas įsigaliojo visoje kūrinijoje. Tai buvo penktos dienos rytas ir vakaras. Šeštoje kūrimo dienoje Energija toliau tobulino kūrimo galimybes. Taip atsirado aukštesniųjų gyvūnų formų egzistavimas. Tai vedė ir į žmogaus sukūrimą. Energija sukūrė kūrimo principus materijoje kuriuos užrašė į sudėtingus žmogaus smegenis. Pasiekęs atitinkamą smegenų išsivystymo lygį žmogus galės susijungti su pradėjimo Energija. Tai galima pasiekti tik Žmogaus sielos lygmenyje. Tuo žmogaus galimybės skiriasi nuo visų kitų Visatos kūrinių. Šis principas yra įrašytas Visatos materijos sąmonėje. Trečios dienos pažadas išsipildė. Buvo rytas ir vakaras šeštoje dienoje. Septintoje dienoje Kūrimo Energija ilsėjosi. Šešių dienų darbas buvo baigtas. Energija kūrė ir išrado save naujai savaime. Gamtos ir Visatos įstatymai buvo sukurti, įtvirtinti ir nekeičiami amžiams. Niekas neatimta nei pridėta. Praėjo 15 milijardų metų. Visatos kūrėsi pačios iš savęs, vystėsi gyvybės naujos formos. Viskas turėjo savo laiką ir paskirtį erdvėje kūrimo plane. Galaktikos turėjo savo žvaigždes, mėnulius ir planetas. Gyvybė egzistavo vandens laše. Ir jūros bei vandenynai tapo pilni įvairiausių gyvybės formų. Gyvybės gausa vandenyne nukreipė tam tikras gyvybės formas į sausumas. Kūrėsi naujos gyvybės formos, atsirado ropliai ir dinozaurai. Pasibaigus jų viešpatavimui, pasaulis prisipildė žinduoliais. Taip atsirado viena už kitą aukštesnio išsivystymo gyvybės formos žemėje. Žmogaus smegenys augo ir vystėsi. Augo intelektas, didėjo jo spindesys. Racionalus protas užgožė dvasingumą. Tai kenkė ryšiui su pirminiu Energijos šaltiniu. Protas užgniaužė ar nugalėjo sielos poreikius. Žmonija prarado ryšį su Kūrėju. Atsirado gentiniai, globaliniai ir tarpplanetiniai karai, kurie tesėsi milijonus metų laiko. Kūrimo Energija laukė palankaus meto sukurti naują tikrąjį žmogų. Tas laikas atėjo ir žemėje atsirado Adomas Kadmonas. Jis augo nieko neišsiskirdamas nuo kitų žmonių. Tačiau jis buvo protingesnis ir stipresniu kontaktu su Kūrėjo Energija. Jis matė giliau, girdėjo aiškiau. Jis žiūrėjo ir klausėsi „UŽ" materialaus pasaulio ribų. Jam buvo žinomos didelės paslaptys. Jis buvo išmintingas, jautrus nematomiems akimi dalykams. Jo atsiradimas atnešė žmonijai kūrybingumą, išradingumą. Per savo gyvenimą tas žmogus pakeitė daugybę kartų gyvenimo stilių, būdą, vietoves. Jo elementarus išsivystymas ir atradimai tapo civilizacijos kertiniu akmeniu. Jo žmona buvo klonuota nuo jo. Ji turėjo kartu ir visas vyriškas žmogaus savybes. Ji buvo vardu Gyvybės – nešėja. Pirmąja kalba tai būtų Ieva. Adomas ir jo šeima gyveno prie Eufrato upės, netoli Ararato kalno ( šio meto rytinėje Turkijoje). Jo vaikai turėjo vaikų, ir netrukus visi sudarė gentį. Jie gyveno atsiskyrę nuo kitų genčių. Jie saugojo savo išmintį, dalijosi ja su palikuonimis. Išmoko gamintis drabužius, dirbti su metalu, medžiu. Pagamino darbo įrankius. Saugojo gyvūnus ir gamtą. Užsiėmė žemdirbyste. Išrado ratą, gamino molio dirbinius, statė valtis ir keliavo už jūrų. Adomo ir Ievos palikuoniai atrado daug primityvių žmonių aplinkumoje. Bėgo laikas, keitėsi palikuonių kartos. Adomo palikuoniai vedė ir tuokėsi su primityviaisiais žmonėmis, kurie buvo neišvystyto intelekto, daug primityvesni. Dvasinės dovanos mažėjo ir pasidarė labai sunku komunikuoti su Pradine Energija. Keitėsi palikuonys, gimė Nojus. Jis buvo tiesioginis Adomo ir Ievos palikuonis. Kitos maišytos gentys buvo išsigimusios, morališkai pakrikusios, todėl turėjo būti sunaikintos. Su Nojumi buvo atnaujintas ryšys su Pirmine Energija. Pirmąja kalba Nojah reiškė paguoda ir ramybė. Šeši tūkstančiai metų tam atgal įvyko Pasaulio Tvanas. 40 dienų lietus ir su juo susijusios oro permainos, vulkanų prasiveržimas, milžiniškos cunamio bangos nušlavė nuo žemės paviršiaus degeneravusius Atlantus, mutantus ir kitokius išsigimusius žmonijos kūrinius. Išliko ir Nojus su savo šeima ir gyvuliais. Kalnų aukštumose prisiglaudė kontaktą su Pirmine Energija palaikantys keli tūkstančiai žemės gyventojų. Apsistojusi Ararato kalnuose Nojaus šeima buvo visiškai izoliuota nuo pasaulio. Dvasinės Nojaus dovanos nebuvo tokios didelės kaip Adomo, tačiau jis sugebėjo žinias perduoti savo palikuonims. Nojus yra vadinamas atsiustuoju (beyonder).(Toliau vadinsime išrinktuoju aut.past). Kad jo palikuonys būtų nesunaikinti ateityje, Nojus išsaugojo Visatos įstatymų paslaptis. Kada Nojus numirė (peržengė materialaus pasaulio slenkstį aut.past.), žinios perėjo jo sūnui Šemui (Shem). Nuo Šemo žinios perėjo vaikaičiui Eberiui (Eber). Nojaus palikuonys migravo pietų – rytų kryptimi, galutinai apsistojo Babilonijoje (dabartinis Irakas). Ir vėl kaip senais laikais jie vedė ir tuokėsi su primityvaus proto neišsivysčiusiais žmonėmis, jungėsi tarpusavyje į agresyvias gentis. Nojaus išmintis ir žinios perduotos Šemui it Eberiui, buvo primirštos. Pirmąja kalba Shem reiškia vardą. Adomas buvo IDĖJA , o Shem buvo VARDAS. Eber pirmąja kalba reiškia – PERĖJIMAS (tranzitas). Jis gimė tam, kad išsaugotų ateities kartoms paslaptis. Eberis turėjo sūnų Pelegą (Peleg). Pirmąja kalba tai reiškia ATSKIRIMAS. Tais metais kai mirė Peleg, Adomo palikuonys buvo galutinai išskaidyti. Adomo palikuonys pritapo prie naujų genčių, supanašėjo. Tačiau jie labai norėjo išsaugoti savo kilmę. Ne tam, kad atstatytų ryšį su Pirmine Energija ar Dievu, o tam kad taptų žinomi ir galingi. Jie pradėjo statyti Babelės bokštą. Tačiau Energija jiems neleido užbaigti bokšto, išblaškydama juos į visas pasaulio puses. Išblaškymas po pasaulį užtruko 1996 metus nuo Adomo gimimo. Tačiau žinios buvo išsaugotos ir giliai paslėptos iki mūsų laikų. Jas saugojo šventyklos, Egipto piramidės, paslėpti papirusai, rankraščiai, žemė, jūros ir vandenynai bei jų gyventojai. Pirmieji tikrieji Žmonės giliai gerbė išmintį ir Energiją, įdėtą į kūrimo principus. Be šių principų laikymosi nebūtų žemėje nei išminties nei stebuklų.
PRINCIPŲ KNYGA
Pradžioje buvo tamsa ir iš jos kilo šviesa. Su šia šviesa išaiškės visos paslaptys. Ją pažinęs žmogus kiaurai matys visatą nuo pradžios iki galo. Visi paslėpti pasauliai jam atsiskleis. Tačiau kol žmogus vaikščios Tamsos Energijoje, Tiesa ir Šviesa jam neatsiskleis. Tik pasirinkus Šviesos kelią tamsa pasitrauks. Su Adomo sukurimu, baigėsi paruošimo periodas. Prasidėjo užpildymo periodas. Adomas gyveno Šviesos aplinkumoje. Pirma kalba tai vadinosi EDENU. Jam nieko netruko gyvenime. Jam nereikėjo nei pastogės nei drabužio. Ir maistas buvo po ranka. Vienintelė sąlyga buvo gyventi šviesoje. Sąlytyje su šviesa jis turėjo kontaktą su Energija. Bet pirmiausia jis turėjo nugalėti tamsos Energiją. Tamsos Energija buvo užvaldžiusi primityvų žmogų, suteikdama jam juodosios magijos galią. Juoda spalva yra tamsos spalva ir juodoji magija yra Tamsos Energija. Primityvus žmogus buvo Juodasis burtininkas. Pirmąja kalba tai buvo NAHASH, gyvatė. Adomas ir Ieva kopinėjo „gyvenimo medžio" šakomis, norėdami pritraukti prie savęs šviesos Energiją. Jie girdėjo Energijos balsą, kuris perspėjo apie Tamsos Energijos kelių pavojus. Kelias nebuvo trumpas. Gal prireiktų visos amžinybės tikslui pasiekti. Nahashui patiko Ieva ir jis siekė ją turėti sau. Bet gyvenanti šviesoje, ji niekada neišdavė Adomo. Todėl jis pradėjo ją gundyti tamsos Energija. Jis sakė: „Tu vaikštai ne tuo gyvenimo medžio keliu. Niekados viršūnės nepasieksi. Pažinimo medis, kur tamsa ir šviesa eina kartu – tai geriausias kelias. Tik tokiu būdu tu valdysi Energiją". Tačiau Ieva atsakė: „Energijos balsas mus perspėjo vengti tamsos. Jei mes kopsime tuo medžiu – mes mirsime". „Nemirsite. –atsakė Nahash. Jei kopsite pažinimo medžiu (keliu), Jūs tapsite nepriklausomi, laisvi. Kūrimo Energija yra laisva. Jums nereikės lenktis prieš nieką, kaip ir šviesos Energija neturi suvaržymų. Jūs pažinsite tamsą ir šviesą, tapsite kaip ir pati Energija, iš kurios kilo tamsa ir šviesa. „ Jūs įgysite daug didesnę jėgą. Įgyti Energiją, reikia su ja susigrumti, nugalėti ir tapti pačia Energija. Kitaip jūs keliausite visą gyvenimą taip ir nepasiekę tikslo". Taip Ieva pabandė kopti pažinimo medžiu ir Nahash ją pasiėmė sau. Adomas mylėjo savo moterį, todėl ir jis patraukė iš paskos tuo pačiu keliu. Pažinę tamsą jie susigėdo, pasijuto nuogi, prarado savo šviesos kūnus. Jie slėpė nuo Kūrimo Energijos savo gėdą. Papūtė vėjas ir pasigirdo Energijos balsas. Anksčiau jis buvo aiškiai girdimas, arti, pažinus tamsą jis buvo vos girdimas. Užklausė balsas: Ar jūs valgėte pažinimo medžio vaisius? „ Aš norėjau būti kaip Tu". – atsakė Adomas. Nahash sakė, kad aš galiu būti kaip tu, jei paragausiu pažinimo medžio vaisiaus". Ir balsas atsakė: „Nejaugi Tu manai, kad neklausydamas mano paliepimų tu galėsi pasiekti mane?" Ir balsas išprašė Adomą ir Ievą iš Rojaus sodo. Daug metų Adomas ir Ieva atskyrė save nuo Energijos. Ir Energijos balso daugiau negirdėjo. Meldė ir prašė daug metų Energijos jiems dovanoti už neklausymą. Bet jie negirdėjo daugiau balso. Pagailo Energijai savų kūrinių. Suprato Adomo ir Ievos skausmingą ilgesį ir prašymus. Išsiuntė jiems Šviesos Esybę, sukurtą iš minties ir Energijos, bet ne iš materijos. Daug laiko keliavo Esybė per kūrimo Energijos Idėjas, vardus, skaičius, laiką ir erdvę kol pasiekė Adomą. Tos Esybės vardas buvo paslaptis. Pirmąja kalba tai buvo vadinama Raziel (Radzielis). Radzielis atskleidė Adomui ir Ievai kūrimo paslaptis. Išmokė keliauti per erdvę ir laiką, skaičius, vardus ir mintis. Išmokė išgirsti Kūrimo Energijos balsą iš naujo.
 SEPTYNI PRINCIPAI
 Kada Adomas su Ieva išmoko klausytis kūrimo Energijos balso, jis atskleidė jiems septynis principus. Tie septyni principai yra lygiagretūs ar analogiški pirmiesiems septyniems dalykams: mintis (idėja), įvardijimas, skaičius, laikas, erdvė ir įgyvendinimas (materija). Ir jie analogiški septynioms kryptims: aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn, atgal, pirmyn, centre. Ir jie lygiagretūs septynioms pakopoms ir dienoms kuriose pasaulis buvo kuriamas. Tie septyni principai yra tokie: 1. Vienybė 2. Pagarba 3. Teisingumas 4. Gyvenimas 5. Meilė 6. Sąžiningumas 7. Mandagumas Laikantis šių principų, žmogus suartės su Energija. Jis ir vėl galės kopti septyniomis gyvenimo medžio šakomis (pakopomis). Tuo laiku jis galės susigražinti prarastą Rojų, Edeno sodą. Tačiau gyvenimo kurso kelionėse Adomo palikuonys primiršo šiuos principus. Jie buvo ignoruojami, Adomo palikuonims susimaišius su primityviaisiais žemės gyventojais.
 IŠRINKTIEJI VAIKAI (BEYONDERS)
Visais laikais Energija sukurdavo individus kurie gyveno laikydamiesi septynių principų. Adomas juos perdavė Enochui. Enochas juos perdavė Metuselajui (Methuselah), šis – Nojui. Nojus perdavė žinią savo vaikams. Kada jis sukūrė pirmąją paslapčių mokyklą, septyni principai tapo pagrindine atrama – septyniais stulpais. Be jų – jie neišgyventų. Jei Dangaus išrinktieji - žemės šviesos vaikai nesilaikytų šių mokymų ir taisyklių, civilizacija pavirstu chaosu.
PRINCIPŲ LAIKYMASIS
Senovinėse paslapčių mokyklose kiekvienas išrinktasis (beyonder) turi išmokti gyventi septyniais principais. Tik tada Visatos paslaptys jiems atsiskleis ir nurodys žingsnius, kaip gyventi. Pirmasis principas yra VIENYBĖ. Pirmoji vienybė buvo pati Kūrimo ENERGIJA, kuriai nereikėjo jokio partnerio kūrimui. Tai reiškia, kad nereikia nei garbinti, nei lenktis nei idealizuoti jokių Dievų ar stabų formų. Antrasis principas yra PAGARBA. Pati Energija verta didžiulės pagarbos, yra galinga vien savo įvardijimu. Tai reiškia, kad žmogus neturi teisės nei prakeikti, nei manipuliuoti, nei bausti ar apdovanoti ką nors pasinaudojant ENERGIJOS vardu, nesvarbu kaip Jūs tai pavadinsite: Dievu, Alachu, Jehova ar kitokiais sukurtais ir išgalvotais vardais. Trečias principas yra TEISINGUMAS. Civilizacijos negali egzistuoti be teisingumo, taigi tuose kraštuose kur nėra teisingumo – viešpatauja chaosas, tamsiosios jėgos, karai ir suirutė. Šis principas sako, kad išrinktasis neturi teisės iškreipti tiesą, aplenkti ar pažeisti teisingumą. Ketvirtas principas yra GYVENIMAS. Žmogus turi gerbti gyvybę savyje ir kituose. Turi pagarbiai elgtis su gyvenimu ir kūnu. Neskriausti ir nežudyti artimo savo. Penktas principas yra MEILĖ. Meilė yra pagrindas tarp žmogaus ir Kūrimo ENERGIJOS. Tai yra meilė iš Didžiosios raidės. Ji atsispindi ir santykiuose tarp vyro ir moters. Meilė neturi būti iškreipta ar išduota. Negalima atsižadėti meilės sau, vyrui, moteriai, šeimai ir artimiesiems. Taip pat šis principas draudžia neištikimybę ir kraujomaišą. Šeštasis principas yra SĄŽININGUMAS. Šis principas draudžia bet kokios vagystės ar plėšikavimo pasireiškimą. Septintas principas yra MANDAGUMAS, ŠVELNUMAS. Jis būtinas visuose santykiuose su aplinkiniais, net augalais ir gyvūnija. Adomui tai reiškė draudimą nevalgyti mėsos. Tik daržovės ir vaisiai. Po Didžiojo Tvano pasikeitus klimatui žemėje, Energija leido Nojui ir jo palikuonims valgyti mėsą. Tačiau draudė valgyti žalią mėsą su krauju. Prieš valgant mėsą gyvulys turėjo būti užmuštas, kraujas nuleistas, atliekant specialų padėkos ir aukojimo ritualą.
NEGATYVŪS PRINCIPAI
 Šie septyni principai turėjo užuominą į neigiamą principo pusę. Vienybės principas leido suprasti negatyvų aspektą principe uždrausdami stabų garbinimą. Pagarbos principas leido suprasti negatyvumą manipuliuojant, keikiant, teisiant Dievo ar Energijos vardu. Teisingumo principas turėjo užuominas apie teisingumo iškreipimą ar nesilaikymą sprendžiant teisingumo klausimais. Gyvenimo principas leido suprasti negatyvų principo aspektą žudymo atvejais. Meilės principas leido įmatyti negatyvumą neištikimybėje ir kraujomaišoje. Sąžiningumo principas turėjo užuominas apie negatyvius aspektus draudžiant plėšikavimus ir vagystes. Švelnumo ir mandagumo principas nurodė negatyvius aspektus dėl gyvo gyvulio mėsos valgymo. Taigi šie septyni negatyvūs principai gali būti traktuojami kaip septyni Įsakymai. Jie vadinami Septyniais NOJAUS Įsakymais palikuonims. Tie įsakymai skambėtų sekančiai: 1. Negarbink stabų nei jokių kitų Dievų. 2. Nekeik Mano vardu. 3. Neiškreipk teisingumo. 4. Nežudyk ir nedaryk skriaudos. 5. Neištvirkauk ir nemaišyk kraujo. 6. Nevok. 7. Negerk kraujo ir nevalgyk gyvo gyvulio mėsos. Norint turėti ryšį su Energija privaloma laikytis šitų įsakymų. Tas kas juos pažeidžia – tas priklauso tamsiosioms jėgoms. Jis negalės išsivaduoti iš Tamsos Energijos gniaužtų iki tol, kol pradės laikytis šių įstatymų ir gyventi vadovaujantis šiais Septyniais Principais. Asmuo pasirinkęs laikytis gyvenimo kelyje šių principų kops aukštyn pažinime, pažins pasaulio paslaptis, įgys išmintį ir turės laimingą bei turtingą gyvenimą. Jis susijungs su Energija ir išmoks naudotis Energija visuose savo sprendimuose ir darbuose. Pats taps kūrybine Energija.
PRINCIPŲ PRITAIKYMAS GYVENIME SĖKMINGAS GYVENIMAS.
 Prieš dvidešimt metų perbėgėlis pasiekė Amerikos krantus. Lėšų neturėjo, būsto neturėjo, kalbos nemokėjo. Negalėjo nei apsirengti nei sočiai pavalgyti. Sunku buvo bendrauti su žmonėmis – kalbos nežinojo. Išsilavinimo neturėjo ir daug ko iš gyvenimo nesitikėjo. Kad pragyventų reikėjo susirasti kokį nors darbą. Pirmasis darbas buvo labai paprastas, gabumų ar mokslų nereikalaujantis. Alga buvo maža, vos užteko prasimaitinti. Tačiau po truputį žmogus sugebėjo atidėti po centą į taupyklę. Pramoko kalbą ir galų gale nutarė atidaryti savo biznį. Čia taip pat buvo daug nesėkmių. Nežinojo prekių rinkos, vargo vienas dirbdamas, vėliau kitiems vadovaudamas. Turėjo sunkumų su darbu ir kalba, nes nesuprasdavo klientų norų. Užsakymai susimaišydavo, užsakytos prekės neateidavo. Kartais atrodė kad nėra jokių prošvaisčių padangėje. Net kelis kartus buvo prie bankroto paskelbimo slenksčio. Šiaip ar taip, kažkokiu tai būdu žmogus „užsikabino". Pamažu verslas pradėjo klestėti. Išaugo, išsiplėtė. Išplito į kitus miestus ir valstijas. Per dvidešimt metų tas perbėgėlis tapo multimilijonieriumi. Girdėta istorija? Tokios stebuklingos istorijos... yra neatskiriama Amerikos istorijos dalis. Kai kurie žmonės pasiekia tokių aukštumų, nors ir nesimatė jokių galimybių prasimušti bei galimybių nugalėti milijonus kliūčių. Kame glūdi paslaptis? Kai kas galvoja – IŠSILAVINIMAS. Bet tada, ką pasakysime apie tuos milijonierius, kurie pasirašo ant čekių knygelių „x" ženkleliu? Sėkmingiausi pasaulio žmonės gana dažnai turi menką išsilavinimą. Gerai turėti išsilavinimą, tačiau tai negarantuoja pasisekimo. Jei asmuo pasinaudoja savo išsilavinimu kaip ramentu, dažną tai gali nuvesti į nesėkmes. Kai kas galvoja, kad norint turėti pasisekimą reikia būti labai intelektualiu ir protingu. Tačiau pasaulyje labai daug intelektualių ir protingų žmonių turinčių sumautą gyvenimą ir nesėkmingus likimus. O kas dėl agresyvumo? Aišku, tam tikra prasme tai yra raktas į sėkmę. Tačiau daug agresyvių žmonių „daužo" galva sienas be jokių pasisekimo rezultatų. Tai kas lemia sėkmę gyvenime – likimas ar geros žmogaus savybės? Užsispyrimas ar agresyvumas? Ar atsitiktinumas? Aukščiau aprašytas atvejis priverčia mus iš naujo permąstyti atpasakotą istoriją. Yra asmenų kurie pakyla iš skurdo į aukštumas, tačiau dėl nesėkmės elemento praranda viską ką susikūrė. Daugelis iš žmonių bando gyvenime iš naujo susikurti gerovę, ir vėl iš naujo, ir trečią ir ketvirtą kartą jei reikia. Ar sėkmė visada juos lydėjo? Ar jie patys kūrė savo sėkmę?
SVEIKATA IR LAIMĖ
Pinigai ir gerovė nėra viskas. Aplamai, sveikata ir laimė yra daug svarbiau. Kai kas galvoja kad turtingi žmonės daug laimingesni negu skurdžiai. Kiti mato turtuolių bejėgiškumą ir mąsto, kad geriau būti neturtingu. Nėra didelio skirtumo laimei - turtingas ar vargšas esi. --------------------------------------------------------------------------------- Du draugai parašė pareiškimus klerko darbui gauti raštinėje. Viena sąlyga buvo iškelta – geros žinios aritmetikoje. Pirmasis neišlaikė testo, antrasis praėjo ir gavo gerą darbą. Pirmasis negavęs darbo iš visų jėgų stengėsi susirasti pragyvenimo šaltinį. Kai ką parduodavo, kai kam padažydavo, kai kam namus padėjo statyti. Išmoko darbo ir pamažu pasidarė sėkmingu verslininku. Praėjo daug metų ir draugai susitiko. Malonu buvo prisiminti jaunystės dienas, pasidalinti pasiekimais. Raštinės darbuotojas buvo nustebintas draugo gerove. Atsisveikinant tarė draugui:" Ar gali įsivaizduoti savo gyvenimą koks jis būtų, jei išlaikytumei tada aritmetinį testą?" „Turbūt ir šiandiena būčiau raštinės pasiuntinys" –nusišypsojęs atsakė verslininkas. Kai kurie turtingi žmonės yra labai laimingi ir ne kurie gyvena sumautą gyvenimą. Kai kurie neturtingi žmonės yra laimingi, o kiti keikiantys savo skurdą ir dienas. Yra kažkokie kiti dalykai kas daro žmogų laimingu ir tai visiškai nepriklauso nuo turto ir gerovės. Tas pats ir dėl sveikatos. Tiesa, kad turtingi žmonės truputį sveikesni negu neturtingi, tačiau tas skirtumas yra beveik nepastebimas. Ir vėl, atrodo turi būti kažkoks dalykas, nors ir nesusietas su turtu ar gerove. Viena ką galima pasakyti: yra sėkmingų ir nesėkmingų žmonių pasaulyje. Vieni turi daug pinigų, sveikatos ir laimės, kiti tai tą ar kitą, bet ne viską kartu. Vieniems žmonėms gyvenimas yra palaima ir atradimai, kitiems nesėkmės ir kliūtys. Vieniems žmonėms gyvenimas suteikia viltį, kiti nemato kelio iš akligatvio, dar kiti laukia mirties kaip išsivadavimo. Egzistuoja kažkas paslaptinga gyvenime kas veda žmogų į sėkmę, net jei jis krito ne kartą. Yra tokių žmonių. Kas neturi to paslaptingo kažko, tam belieka tik egzistuoti ar merdėti.
KODĖL REIKALAI KRYPSTA Į BLOGA
 Kaip yra daug sėkmingų istorijų, taip yra ir daug istorijų apie nesėkmes. Kai kurie žmonės aplamai nemato savo problemų galo. Vieni gauna paaukštinimus kada kiti niekaip negali pakilti karjeros laipteliu. Kiti žmonės pradeda kokį nors verslą ir praturtėja, o dar kiti bando ir krenta, bando ir krenta. Kai kurie žmonės surado sėkmingą meilę ir laimę su priešinga lytimi. Kiti jaučiasi neužtikrintai ir yra nepopuliarūs. Vieni gyvena laimingą vedybinį gyvenimą, kiti vedybose įsipainioję kaip į voratinklį. Vieni džiaugiasi savo vaikais, kitiems vaikų auklėjimas yra didžiausia kančia. Vieni žmonės apsupti atsidavusių draugų, o kitus supa „apsimetėliai" ir savanaudžiai išnaudotojai. Vieni žmonės į senatvę žiūri kaip į „auksinių galimybių" metą, o kiti bijo sulaukti senatvės, matydami tik karstą prieš akis. Kas yra tiesa vienam individui dažnai yra tiesa ir jo tautai bei civilizacijai. Kai kurios nacijos yra sėkmingai gyvenančios, turinčios pagarbą pasaulio akyse ir garantuojančios klestėjimą savo tautos žmonėms. Kitos neturi jokios įtakos pasauliui ir laiko savus tėvynainius skurdo ir kančios sąlygose. Kai kurios šalys iškyla pasaulio viršūnėse trumpam laikotarpiui ir nueina į užtemimą. Kitos šalys yra didingos ir išlieka stiprios daugelį amžių. Taip ir su civilizacijomis. Kai kurios civilizacijos gimsta, subręsta, pragyvena viduramžius, pasensta ir miršta. Tačiau yra ir tokių civilizacijų kurios nepaliestos laiko. Jos yra stiprios ir gyvybingos šiandiena taip pat kaip ir prieš tūkstančius metų. Reiškia yra kažkas tokio paslaptingo tame. Su tuo KAŽKAS ateina sėkmė į gyvenimą. Be jo, ateina praradimai. PATIRTIES BALSAS Sakoma kad patirtis yra geriausias mokytojas. Vieni žmonės mokosi iš kitų sėkmingo likimo istorijų. Kiti turi patys praeiti skausmingas pamokas. Yra ir trečia dalis, turbūt nesuklysiu sakydama kad didžiausia – kurie nesimoko aplamai. Vieni žmonės pasimoko iš savo klaidų. Kiti kartoja tas pačias klaidas daug kartų. Daugeliu atveju jie net nepagalvoja, kad daro klaidas. Vieni žmonės su amžiumi įgyja išmintis, o kiti su amžiumi suvaikėja ar darosi kvailesni. _______________________________________________________ Du asmenys buvo kandidatais gauti paskatinimo apdovanojimą. Vienas kompanijoje dirbo trejus metus, o vyresnysis –virš dvidešimt. Jaunesniajam gavus apdovanojimą, senesnysis darbuotojas verkšleno viršininkui: „Kaip jūs galėjote duoti apdovanojimą jaunuoliui kuris turi tik trejų metų patirtį firmoje? Aš tiek daug metų jums atidaviau." „Iš tikrųjų tu turi tik vienerių metų patirtį, kurią kartoji dvidešimt kartų"- atsakė valdininkas. Kai kurie žmonės daug išmoksta iš savo patirties ir tampa išmintingesniais gyvenime. Paprastai tai ir yra tie sėkmingieji. Kitiems žmonėms gyvenimo patirtys nesuteikia jokios išminties nei pažinimo. ---------------------------------------------------------------------------------- Jaunuolis buvo karštai įsimylėjęs mergaitę. Pagyvenęs giminaitis pasakė kad jam ta mergaitė netinka į porą. Tai kas jam atrodo meilė yra paprasčiausias apsigavimas. Senasis draugas perspėjo jaunuolį dėl galimo širdies skausmo ateityje. Atsitiko nenumatyta ir jaunuolis išsiskyrė su mergina skausmingomis aplinkybėmis. Vaikinas atrodė sutriuškintas. Matėsi kaip sunku jam pakelti skausmą. „ Tu buvai teisus" – tarė pagyvenusiam draugui. „Bet koks didelis smūgis ir skausmas." „Tai kaina už pamokas" –tarė žmogus. „Kokias pamokas?" „Gyvenimo pamokas." Puiku turėti išmintingą, su patirtimi seną draugą, kada mums reikia patarimo. Tokį draugą kuris daug pergyveno, pažino ir išmoko. Su tokiu galima pasikalbėti, pasitarti ir nuspręsti padedant jo išmintingai patirčiai.
AMŽIŲ PATIRTIS
Jei jums reikia patarimo, juk neisite pas tą kuris vien nesėkmes patiria. Jums reikia sėkmės, ne nelaimių. Jūs einate patarimo pas patį sėkmingiausią pažįstamą. Jis gali pasidalinti savo užgyventa išmintimi su jumis ir jūs tame surasite sau daug naudingo. Tai atrodo pilnai suprantama. Tačiau kiek daug žmonių ieško patarimo pas nelaimėlius arba pas tokiose pačiose problemose besikapstančius žmones. Reikia būti šiek tiek išmintingu norint surasti išmintį. Kartais tenka daug patirti gyvenime norint išgirsti patirties balsą. Reikia kažkiek išminties norint išmokti iš patirties. Reikia daug išminties norint išmokti kažko iš kitų patirties. Tačiau pats išmintingiausias yra tas kas mokosi iš amžių išminties. Įsivaizduok kad tavo tėvas, senelis, prosenelis visi buvo labai sėkmingi savo gyvenimuose. Jie patyrė meilę, laimę, draugystę, buvo geros sveikatos ir gavo iš gyvenimo viską ką svajojo. Dabar tavo tėvas nori Tau padėti gyvenime. Dabar tavo prosenelis nori perduoti Tau savo sukauptą išmintį bei paslaptis. Nori pasidalinti su tavimi savo išmintinga patirtimi kad Tu turėtumei gerą gyvenimą. Ar nenorėsi atidžiai klausytis jo mokymų? Ar priešinsies tam paskirti šiek tiek laiko? Ar norėsi atsiminti kiekvieną jo žodį, ar pabandysi gyventi besilaikant jo išmintingų patarimų? Jei Tu esi mąstantis žmogus, tai tikriausiai klausysies. Tavo tėvas nori suteikti tau raktą į sėkmingą ir gerą gyvenimą. Tik kvailys tokio dalyko nenorėtų. Tačiau ne kiekvienas yra toks laimingas turėdamas tokį išmintingą tėvą. Dabar įsivaizduok grupę žmonių gyvenančių laimingą gyvenimą. Įsivaizduok visuomenę kuri šimtmečiais gyvena klestintį, sėkmingą, sveiką ir laimingą gyvenimą, apdovanota meile ir draugiškumu. Įsivaizduok visuomenės sėkmingiausių ir įtakingiausių žmonių grupę kada nors gyvenusią šioje planetoje. Įsivaizduok, kad jie tau nori duoti patarimus. Įsivaizduok, kad jie pasiruošę pasidalinti su tavimi savo pasisekimo paslaptimis. Įsivaizduok kad jie tau nori duoti raktą į klestėjimą, sveiką laimę, meilę, draugystę ir visa kita ko žmogus gali panorėti. Turbūt daug ką atiduotum kad turėtumei tokius patarėjus su tokia išmintimi ir patirtimi. Nesvarbu kiek sumokėtum, tai būtų pati geriausia investicija tavame gyvenime. Daug žmonių to ieško. Ieško tos išmintingos ir inteligentiškos draugijos keliaudami nuo vieno žemės galo iki kito po visus pasaulio kraštus ir bibliotekas. Daugelis ieško žinodami, kad suradę tą draugiją ir įsisąmoninę jos išmintį jie pasieks bet ką gyvenime ir gaus savo svajonių išsipildymą.
Peržiūrų: 2875 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 1.0/1
Viso komentarų: 4
0  
1 Vejas   (15.08.2011 10:27) [medžiaga]
idomus,geras straipsnis

0  
2 Pilotas   (15.08.2011 10:30) [medžiaga]
patiko

0  
3 arbata   (21.08.2011 18:17) [medžiaga]
...manau neimanoma paneigti to,kas vykdavo,kai mes Pilotai:)**,susiliedavome i viena kuna-TU Vibraciju,kurios mus pakyledavo iki zvaigdziu iki palaimingojo-O! myLIU*

0  
4 pensininkas77   (16.10.2012 19:35) [medžiaga]
kaip su materijos tvarumo desniu-niekas is nieko natsiranda.

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0